STAT+: HCA و استوارد قرارداد بیمارستان را در یک برد دیگر برای FTC رها کردندزنجیره‌های بیمارستانی انتفاعی HCA Healthcare و Steward Health Care فروش بیمارستان‌های پیشنهادی خود را خاتمه دادند و یک پیروزی دیگر برای تنظیم‌کننده‌های ضدتراست مراقبت‌های بهداشتی کمیسیون تجارت فدرال به ارمغان آوردند.

در اوایل این ماه، FTC برای جلوگیری از ادغام و معامله دیگری بین دو سیستم بیمارستانی نیوجرسی شکایت کرده بود. این ادغام نیز در این هفته لغو شد – نشان می‌دهد که ادغام‌های مشابه بین بیمارستان‌هایی که در مجاورت یکدیگر قرار دارند، از اعتمادسازان فدرال عبور نخواهد کرد.

برای خواندن داستان کامل به STAT+ ادامه دهید…