NIH نمی تواند از گزارش نتایج کارآزمایی بالینی اطمینان حاصل کندتیمؤسسه ملی بهداشت ایالات متحده نتوانست اطمینان حاصل کند که نتایج تقریباً نیمی از کارآزمایی‌های بالینی تأمین‌شده توسط آژانس – هم آن‌هایی که توسط دانشمندان خودش و هم توسط محققان خارجی انجام شده است – در یک دوره دو ساله اخیر به یک پایگاه داده فدرال گزارش شده است. بررسی پیدا کرده است.

از 72 کارآزمایی که توسط NIH تأمین مالی می شود، نتایج فقط برای 35 مطالعه در سال های 2019 و 2020 به ClinicalTrials.gov، یک مخزن فدرال برای اطلاعات در مورد مطالعات، گزارش شد. اما آژانس اطمینان حاصل نکرد که محققانی که 37 کارآزمایی را انجام می‌دهند، الزامات گزارش را رعایت می‌کنند. محققان NIH 57 درصد از مطالعات گزارش شده و 43 درصد از مطالعات گزارش نشده را انجام دادند.

قفل این مقاله را با اشتراک در STAT+ باز کنید و از 30 روز اول رایگان خود لذت ببرید!

شروع کنید