FTC به داروسازان و PBM ها در مورد طرح های تخفیف غیرقانونی هشدار می دهدمندر اقدامی قابل توجه، کمیسیون تجارت فدرال به داروسازان و مدیران مزایای داروخانه ها هشدار داد که این آژانس “اجرای طرح های “رشوه و تخفیف غیرقانونی” را که دسترسی بیماران به داروهای ارزان قیمت را دشوارتر می کند، “تقویت” خواهد کرد.

بیانیه سیاست جدید اشاره کرد که FTC قصد دارد تخفیف ها و هزینه های مختلف را برای نشانه هایی که نشان می دهد این پرداخت ها قوانین ضد انحصار و حمایت از مصرف کننده را نقض می کند، بررسی کند. به عنوان بخشی از این تلاش، آژانس انتظار دارد بر دعاوی حقوقی نظارت کند و در مواردی که می تواند در تجزیه و تحلیل اقدامات غیرقانونی که ممکن است قیمت داروهای تجویزی را افزایش می دهد، کمک کند.

قفل این مقاله را با اشتراک در STAT+ باز کنید و از 30 روز اول رایگان خود لذت ببرید!

شروع کنید