داوطلبان باید در مرحله نیمه حرفه ای در دستیار دیر یا در سطح غیرآکادمیک معادل باشند. آنها باید دارای سابقه ثابت انتشار و بودجه مستقل کمک های تحقیقاتی (حداکثر 500000 دلار در سال) در زمان درخواست باشند. داوطلبان نباید بیش از 15 سال از اخذ حداکثر مدرک خود برخوردار باشند. برای اطلاعات بیشتر با [email protected] تماس بگیرید.