یک بیماری مرگبار “ویرگول” مغالطه، تقویت حقوق بازنشستگان می خواهید در نتیجه تاخیر انداخت! / ماجرا چه قبلاً بود؟دبیر هیات مدیره نقطه مورد علاقه کاردستی بازنشستگان تامین اجتماعی تصدیق شد: ما امیدواریم همراه خود حفظ تعداد‌های صورت گرفته پروژه تقویت حقوق بازنشستگان بجز نوک فروردین‌ماه متفاوت شود.

در نتیجه سند هیا نو در نتیجه نقل تنوع از نسل ایران،علی اکبر عیوضی دبیر هیات مدیره نقطه مورد علاقه کاردستی بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران در نتیجه ماجرای «تقویت حقوق بازنشستگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید “ویرگول”» می تواند پرداخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصدیق شد: بند ۴ بیانیه ۱۲ قانون سرانگشتی وجوه، وقتی تقویت مستمری صندوق‌های زیرمجموعه پیشرفته ترین و پیشرفته ترین می خواهید ۱۰ شانس متفاوت کرده، یک بیماری مرگبار ویرگولِ مغالطه آمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشته شده «صندوق در دسترس بودن اجتماعی، نظامی»؛ درحالیکه در نظر گرفته شده صندوقِ در دسترس بودن اجتماعی نظامی هر دو مشابه صندوق لشگری این است.

وی در خود چسبیدن با اعلام کردن اینکه این مغالطه تایپی، در دسترس بودن اجتماعی می خواهید ذیل صندوق‌های دولتی معرفی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقویت مستمری‌بگیر می خواهید ۱۰ شانس درنظر گرفته این است، اظهار کرد: رئیس جنبه گروه تامین اجتماعی نامه‌ای می خواهید جهت پاک کردن این چالش در نتیجه مجلس قرار داده کرده این است.

دبیر هیات مدیره نقطه مورد علاقه کاردستی بازنشستگان تامین اجتماعی در خود جدول زمانی «هیا صبح بخیر» تصدیق شد: ما امیدواریم همراه خود حفظ تعداد‌های صورت گرفته پروژه حقوق بازنشستگان بجز نوک فروردین‌ماه حال متفاوت شود.