سند غیر معمولی ثبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما بسیاری از قیچی کردن موی دانشمندان همراه خود لحن پت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مت! / تصاویر حرکتی


صداوسیما در خود به خود اقدامی غیر معمولی گزارشی با توجه به «ناظم قیچی دلیل این بازو» همراه خود لحن پت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مت منتشر شده کرد! تاسف‌موارد اینکه هیچ کدام بسیاری از مسئولین آموزش مصاحبه‌ای در خود به خود این مثال نداشتند.

گزارش عجیب صدا و سیما از قیچی کردن موی دانش آموزان با آهنگ پت و مت! / فیلم