چه کسانی از تغییر در عملکرد معاملات کالا سود می برند؟


بورسان: یکی از اهداف اصلی دولت سیزدهم در بخش اقتصادی افزایش پیش بینی های اقتصادی بود. در شرایط کنونی به نظر می رسد پروژه هایی مانند چارچوب جدید بورس کالا، اقتصاد را به این سمت سوق دهد.
نگرانی ویژه در چارچوب جدید بورس کالا، افزایش تداخلات خارجی در بازار و در واقع تکرار تجربیات گذشته و افزایش رانت و مداخله سیاستگذاران است.
به نظر می رسد قصد سیاست گذار در این زمینه پرداختن به رانتی است که با دخالت های قبلی دولت ایجاد شده بود، اما این چارچوب بدون توزیع رانت اضافی موثر نخواهد بود.

مصاحبه با بورسان و آرش مرشد سلوک، کارشناس بزرگ بازار