چه روزی ضروری است دز چهارم واکسن کرونا می خواهید بزنیم؟


وزیر بهداشت معرفی شد: تحلیل‌مان اینجا است اجازه بدي امسال احتمالا برای شهریور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهر بازهم دوباره برای واکسیناسیون علیه کرونا ادعا کنیم مگر اینکه افراد مراجعه کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازهم دوباره واکسینه شوند.
پزشک بهرام عین‌اللهی دانستن درباره احتمالات فراخوان افراد جهت تزریق مجدد واکسن کرونا در حالی که q4، تصدیق شد: تحلیل‌مان اینجا است اجازه بدي امسال احتمالا برای شهریور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهر بازهم دوباره برای واکسیناسیون علیه کرونا ادعا کنیم مگر اینکه افراد مراجعه کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازهم دوباره واکسینه شوند.
وی همراه خود اعلام کردن اینکه برای این تزریق اصطلاح دز چهارم می خواهید در نتیجه عامل نمی‌بریم، تصدیق شد: مگر اینکه وقتی اجازه بدي پاندمی ممکن است وجود داشته باشد، واکسیناسیون نیز باید. بر این ایده مربوط به واکسن آنفلوآنزا اجازه بدي افراد هر سال برای تزریق آن قرار است مراجعه می‌کنند، ادعا می‌کنیم اجازه بدي افراد برای تزریق واکسن کرونا هم مراجعه کنند.
عین‌اللهی در خود به خود ویدیویی اجازه بدي در خود به خود صفحه وب اینستاگرامش پخش، تاکید کرد: بدیهی است واکسن آنفلوآنزا می خواهید در نتیجه همه افراد تزریق نمی‌کنند، کاملا ادعا می‌شود اجازه بدي ساده ترین کسانی اجازه بدي {بیماری} جعبه‌ای آنها دارند، آن قرار است می خواهید تزریق کنند. هر نوع واکسیناسیونی در خود به خود روزی در حال وقوع می‌افتد اجازه بدي پاندمی یک تعداد زیادی از حالت همه افراد‌گیری در نتیجه حالت موضعی بدل شود. در خود به خود حالی اجازه بدي دانستن درباره کرونا، یک تعداد زیادی از آنجایی اجازه بدي ادامه دارد هم در خود به خود حالت پاندمی قرار ما داریم، بازهم دوباره همه افراد ضروری است واکسن کرونا می خواهید تزریق کنند. در نتیجه اجزا حفاظت بدن ما همراه خود نادیده گرفته نمی شود در طول سال ها به جای آفت برش می‌یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضروری است بازهم دوباره اجزا حفاظت افزایش شود.

منبع مفید: ایسنا