چرا راهکارهای جهانی برای اقتصاد ایران کارساز نیست؟


بورسان: در ماه‌های گذشته که کشورهای توسعه‌یافته در تورم مشارکت داشتند، اولین ابزاری که سیاست‌گذاران و بانک مرکزی از آن استفاده کردند، افزایش نرخ سود بود و به تدریج نتایج آن در اقتصاد آنها قابل مشاهده است. در ایران اما به نظر می رسد این ابزار حتی اگر اثرات مخرب بلندمدت آن بیشتر از اثرات مثبت کوتاه مدت باشد، نمی تواند تاثیر مثبتی داشته باشد.

در شمارش معکوس این موضوع را با هادی حیدری کارشناس امور مالی و بانکی بررسی کردیم.