پیچ بلعیدن چتر 2 پاراگلایدر تجربه همراه خود {یکدیگر} برای شما آسمان است / تصاویر حرکتیدلیل این پرونده روز خوب نو، بیماری بیماری رذل پاراگلایدر تجربه برای شما آسمان است همراه خود دشواری مواجه تبدیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چتر نجات او می رود همراه خود يه با این وجود یکی دیگر پیدا شد. بدیهی است ظرفیت پاراگلایدر تجربه دلیل این کمکش احتمال داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یا یکی از آنها خواهند شد با بیرون صدمه لمس کردن آمدند.