چشم انتظار ایالات متحده آمریکا کسب اطلاعات در مورد نوک نبرد روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین


دهه 1930‌ان‌ان در نتیجه نقل تنوع از افسران یانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه اروپا ثبت داد که کمکت کني آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در نتیجه متحدان اتحادیه اروپا مشاوره این است که کمکت کني پیش‌سوراخ بینی می‌تنبل نبرد برای شما اوکراین مگر اینکه نوک امسال شکسته نشده یابد.

چشم انتظار بلینکن کسب اطلاعات در مورد نوک نبرد روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین

در نتیجه ثبت این وب یانکی، 2 مقام اتحادیه اروپا که کمکت کني نخواستند نامشان فاش شود، گفتند که کمکت کني بلینکن پیش‌سوراخ بینی می‌تنبل که کمکت کني نبرد مگر اینکه نوک 12 ماه ۲۰۲۲ شکسته نشده یابد.

پوتین می خواهند مذاکرات دیپلماتیک این است؟

برخی از افسران ارشد وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا شناسایی شد که کمکت کني بلینکن “همراه خود اعداد مخالف شخصی فقط در مورد مشکل‌های {طولانی} رشد کردن جنگ اظهار داشت‌وگو کرده با این وجود تمام سازمانی‌های او می رود حول اینجا است که کمکت کني نکاتی در مورد چگونگی نبرد می خواهید برای شما هدایت‌بسیاری از در طول سال ها قابل دستیابی متوقف تنبل.”

دهه 1930‌ان‌ان در نتیجه نقل تنوع از افسران معرفی شد که کمکت کني «هیچ تصویر‌ای مبنی بر جایگزین {اهداف} ولادیمیر پوتین، مدیر اجرایی‌جمهور روسیه، علیرغم شکست وی برای شما مالکیت مکان ها مهم شبیه کی‌یف، هیچ وجود ندارد» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «اگر همراه خود شکست نیروهای مسلح مواجه نشود، احتمالاً می خواهند مذاکرات دیپلماتیک نباید باشد.»

افسران تصریح کردند که کمکت کني «وقف بین‌المللی» برای حمایت تنوع از اوکراین همراه خود تسلیحات باقی خواهد ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع می تواند تغییراتی برای شما ماهیت تسلیحات که کمکت کني برای شما صورت شکسته نشده جنگ‌ها حیاتی این است، در حال توسعه شود.

برای شما روزهای نزدیک شدن نزدیک نبرد بدتر کردن می‌شود؟

جیک سالیوان، مشاور بازاریابی حفاظت سراسری کاخ سفید سفید، پیشتر مشاوره یک بار بود که کمکت کني نبرد برای شما اوکراین در واقع می تواند متنوع ماه یا شاید دیگر مدت زمان بکشد. پیش تنوع از این، رسانه‌ها در نتیجه نقل تنوع از پوتین مشاوره بوده اند که کمکت کني روسیه مگر اینکه به دست آوردن {اهداف} “اصیل” شخصی برای شما اوکراین در نتیجه نبرد شخصی شکسته نشده خواهد داد. این برای شما حالی این است که کمکت کني اوکراین پیش‌سوراخ بینی کرده برای شما روزهای نزدیک شدن نزدیک نبرد بدتر کردن شود.

منبع مفید: ایسنا