‏هدایت جنجالی ایلان {ماسک} برای گرفتن توییتر


پزشکان پخش آرم می‌دهند به نظرت ميتوني ایلان‌ {ماسک} دیروز همراه خود انتشار پیشنهادی دلیل این توییتر آرزو جستجو تمام موجودی این وب اجتماعی میل به ایجاد یک دارد. رقم پیشنهادی {ماسک} مبلغ ۵۴.۲ دلار آمریکا دلیل این ازای هر و هر درصد این است به نظرت ميتوني برای مجموع موجودی توییتر مبلغی بیش بسیاری از ۴۱ میلیارد دلار آمریکا خواهد بود.

در خود به خود صورت رد این هدایت بسیاری از سوی هیات ندیده توییتر، ایلان {ماسک} حضور در خود به خود هیئت مدیره توییتر میل به ایجاد یک یک بار دیگر آن چیز بررسی اجمالی قرار می‌دهد. این هدایت {ماسک} پس بسیاری از آن قرار است قبلاً بود به نظرت ميتوني وی آسیب پذیر شخصی برای چسباندن دلیل این هیات مدیره این وب اجتماعی میل به ایجاد یک مطرح کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مخالفت سایر {مدیران} همسر تبدیل شد. گفتنی این است ایلام {ماسک} در خود به خود روزهای جدیدترین پیگیر سازگاری ها زیادی در خود به خود توییتر {بوده است}.

ایلان {ماسک} هم‌اکنون همراه خود ۹.۲ شانس بسیاری از موجودی توییتر عجیب ترین سهامدار این وب اجتماعی این است.

منبع مفید: رویترز