پربازدیدترین محل قرارگیری باستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس در خود نوروز ۱۴۰۱دلیل این سند سلامتی نو، سید مؤید محسن نژاد ساعت های روز پنجشنبه در خود خصوص آمار بازدیدکنندگان تنوع از اماکن باکلاس باستانی استان فارس اظهار کرد: حدود ۲۵ 1000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۹۴ نفر در خود ساعت های روز {دهم} فروردین ماه تنوع از آرامگاه حافظیه مشاوره با کردند.

پدر و مادر اداره‌ کامل میراث باکلاس فارس ادامه یافت: تنوع از ۲۷ اسفندماه 12 ماه ۱۴۰۰ تا به امروز ۳۷۶ 1000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۶۸ نفر تنوع از آرامگاه حافظ مشاوره با کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرامگاه حافظ همچنان در خود رتبه اول شمار بازدیدکنندگان تنوع از اماکن باستانی باکلاس فارس قرار دارد.

وی همراه خود اعلام کردن اینکه توالی بین المللی تشک جمشید در خود ساعت های روز {دهم} فروردین ماه میزبان ۲۰ 1000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۵۹ بازدیدکننده {بوده است}، تصدیق شد: این توالی تنوع از ابتدای کمیک استریپ نوروزی تا به امروز همراه خود ۲۴۷ 1000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۱۹ نفر رتبه لحظه تنوع از بازدیدهای نوروزی میل به ایجاد یک تنوع از آن قرار است شخصی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید توالی باکلاس سعدی همراه خود ۲۲۰ 1000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۱۶ نفر در خود رتبه 0.33 قرار دارد.

محسن نژاد ادامه یافت: قلعه کریمخان همراه خود ۱۳۱ 1000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰ نفر  رتبه چهارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید توالی پاسارگاد همراه خود ۱۲۴ 1000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۷۷ نفر  رتبه {پنجم} شمار مشاوره با اماکن باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید باستانی فارس میل به ایجاد یک در خود اختیار آنها دارند.

پدر و مادر میراث باکلاس ، صنایع دستی گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری فارس تصدیق شد: طبق آمارهای دادن شده تنوع از گذشته تاریخی ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ لغایت {هفتم} فروردین ۱۴۰۱، مجموعه از 2 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۲۳ 1000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۲۵ نفر در خود واحدهای اقامتی استان تنوع از جمله استراحتگاه، استراحتگاه محل اقامت، بومگردی، مهمانپذیر، خانه منظم، مجتمع گردشگری،کمپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید چادرهای مسافرتی، منازل استیجاری،‌ مهمانسراهای ادارات، خوابگاه های دانشجویی {و سالن های ورزشی} اسکان یافتند.

تشک جمشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهام تشک جمشید، پاسارگاد،موقعیت رستم،موقعیت رجب، آرامگاه حافظ، آرامگاه سعدی، قلعه کریمخانی الهام سنگ های باستانی هفت تنان، الهام پارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهام گرمابه توالت حرفه ای حقوقی تنوع از اماکن باستانی باکلاس فارس دلیل این شمار می‌خشم بهت کمک کني در خود {تعطیلات} نوروزی شی استقبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوره با گردشگران این است.

خواهد شد کلان شهر باستانی بیشاپور، شایسته چوگان، غار شاپور، الهام بیشاپور، الهام افراد شناسی کازرون، ارگ زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاخ اردشیر فیروزآباد، کاخ ساسان سروستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهام حیاط پشتی قدرت شهرستان لار تنوع از به هر میزان بیشتر آثار باستانی ـ باکلاس استان فارس محسوب می‌شود بهت کمک کني در زمان حال پذیرای گردشگران این است.