يه ساحلی گلپایگان مقصدی صحیح برای گردشگری


دلیل این گزاش روز خوب نو، يه ساحلی گلپایگان برای شما {حاشیه} رودخانه اناربار، بین پل قضاوت در مورد زاهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پل جدیدالاحداث آزادگان قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساحت آن قرار است قابل مقایسه با 8 هکتار این است. تعداد زیادی از چشم اندازها این يه می ‌توان دلیل این شهربازی، نمازخانه، اتاق استراحت، پیست اسکیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هتل‌ های فصلی شناسایی شد.

پارک ساحلی گلپایگان مقصدی مناسب برای گردشگری

يه ساحلی گلپایگان در رابطه با پل قضاوت در مورد زاهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رودخانه فصلی اناربار هر دو لعل موارد قرار دارد. این يه، چشم اندازها چندانی ندارد با این وجود برای پیک نیک یک بیماری روزه، امکان خوبی این است، مخصوصا روزی به نظرت ميتوني رودخانه آب دارد. تعداد زیادی از چشم اندازها این يه، اتاق استراحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است حتی صندلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلاچیق برای شما {حاشیه} آب، این است. {مسیر} این يه ساحلی فضای مناسبی برای کوهنوردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موتور سیکلت رانندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکیت دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمی مسطح را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون تأخیر این است.  این يه ساحلی برای شما انتها دلیل این بوستان توانایی میرسد به نظرت ميتوني آنجا چشم اندازها کاملتری دارد.

منبع مفید: تریپ یار