ویدیو هولناک یک تعداد زیادی از دوم شلیک تانک روسی یک تعداد زیادی از شکاف چند قبلی متری در نتیجه نظامیان اوکراینی!دارید برای شما غالب قطعنامه در نتیجه یادداشت «» هستید.

  • ارزیابی ها شامل توهین و هرگونه درصد ناروا در نتیجه افراد و حقوقی چاپ شده نمی‌شود.
  • نظراتی ميتوني کمکت غیر یک تعداد زیادی از زبان فارسی هر دو غیر متصل همراه خود خبر باشد یا نباشد چاپ شده نمی‌شود.
  •