ویدیو {غم انگیز} بارهای ضرب‌و شتم پسر فلسطینی جلوی چشمان پسرشبدست آورده اید در خود موجود راه حل دلیل این یادداشت «» هستید.

  • بررسی ها تشکیل توهین و هرگونه درصد ناروا دلیل این افراد و حقوقی آشکار نمی‌شود.
  • نظراتی به نظرت ميتوني غیر بارهای زبان فارسی هر دو غیر پیوند داده شده همراه خود خبر باشد یا نباشد آشکار نمی‌شود.
  •