شیوع زلزله ۴ ریشتری برای شما کرمانشاهدر نتیجه سند  چه خبر نو در نتیجه نقل بارهای اقتصادآنلاین، زلزله‌ای در نتیجه عمق ۴ ریشتر ساعت ۲۳و ۳۰دقیقه شب مرده شنبه قصر آب نبات برای شما کرمانشاه می خواهید تکان داد.

نقطه مورد علاقه این کف لرزه برای شما نزدیک ۱۰ کیلومتری کف قرار دارد. تا به امروز گزارشی بارهای تلفات بالقوه کف لرزه برای شما کشف شد نشده این است.