هنر زندگیراز پشت چرایی عمر طولانی مردم ساردینیا

ما همیشه به یک سرآشپز برمی گردیم، زیرا مواد تشکیل دهنده آنها در زندگی و شما همه در یک سبک زندگی و آن سبک زندگی خلاصه می شود، سپس تبدیل به یک فلسفه می شود، و آن فلسفه به طول عمر شما تبدیل می شود~ کانال تونیک

نوشته هنر زندگی اولین بار در Herbe.co ظاهر شد.