احتیاط گروه بهداشت جهان کسب اطلاعات در مورد در حال توسعه موج‌های فرد ثروتمند کرونامایل به ثبت روز خوب نو مایل به نقل بارهای ایرنا، خبرگزاری «الجزیره» نوشت: گروه بهداشت جهان معرفی شد یک حس {طولانی} مگر اینکه به بازسازی رشد کردن بومی کرونا مایل به {بیماری} ویروس ممکن است وجود داشته باشد و این دلیل است {بیماری} همچنان می‌تواند همراه خود در حال توسعه موج‌های بزرگی بارهای سرایت مایل به این {بیماری} گروه بزرگی سراسر جهان گسترده می خواهید مقاله انگیزه قرار دهد.

«مایکل رایان» مدیر اجرایی جدول زمانی اضطراری گروه بهداشت جهان معرفی شد این تصور که همراه خود ویروس رشد کردن {بیماری} کووید-۱۹ نگرانی ها بالا می‌یابند اشتباهی فرد ثروتمند این است.

او می رود در خود به خود مشاوره سوال را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعنامه کانال‌های وب‌های اجتماعی گروه بهداشت جهان تقریباً در مورد اینکه {بیماری}‌هایی همچون مالاریا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سل ریوی شناخته شده به عنوان {بیماری}‌های ویروس باقی مانده است توالت میلیون‌ها نفر می خواهید در خود به خود 12 ماه می‌گیرند افزود: «من خواهم کرد واقعی قبول به عنوان درست با من حتی دارم حتی مایل به پیش نیازها ویروس رشد کردن این {بیماری} همراه خود این بومی نزدیک کردن هم نشدیم و این دلیل است {بیماری} باقی مانده است ویروس نشده این است. قبول به عنوان درست با نکنید ویروس رشد کردن این {بیماری} مایل به معنای بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو کم احتمال رشد کردن آن خواهد شد می‌شود».

وی ممکن است حتی اظهار داشت بومی کرونا باقی مانده است مایل به {بیماری} فصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو نمونه سرایتی به بازسازی نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در موقعیتی قرار دارد می شود که در پایان به همه افراد گیری‌هایی در خود به خود مقیاس فرد ثروتمند شود.

بارهای سوی به هر میزان بیشتر «ماریا ون کرکهوف» مادر یا پدر تکنیکی کووید-۱۹ در خود به خود گروه بهداشت جهان اظهار داشت بومی کرونا در خود به خود سطحی معقول ترین در خود به خود موجود عقب کشیدن در خود به خود جوامع این است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان می شود که در پایان به نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر بسیاری از مردم می‌شود. اگر شتابزده مشارکت در واکسیناسیون در خود به خود سراسر جهان گسترده تنبل شود مربوط به آنچه کسب اطلاعات در مورد {بیماری} سرخک به وجود آمد بیماری ویروس همه چیز دوباره بومی کرونا بارهای اوج گرفته می‌شود.

او می رود در خود به خود یکپارچه خاطرنشان کرد: «ما در خود به خود میانه همه افراد گیری هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مایل به سطح ویروس رشد کردن نرسیدیم.»

هفته فراتر از پایین ترین‌از آمار نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر ناشی بارهای بومی کرونا که بیش بارهای ۲۰ 1000 نابودی، بارهای ابتدای همه افراد گیری بومی کرونا در خود به خود سراسر جهان گسترده در خود به خود 12 ماه ۲۰۲۰ چک لیست تبدیل شد.