هشدار بزرگترین بانک کشور به وام گیرندگان خارجی


پرداخت کمک های ارزی و درخواست های غیرجاری مدت هاست که چالش بین گیرندگان این نهادها و صندوق توسعه ملی بوده است. دریافت کنندگان موسسات که بارها به دنبال وام دریافتی در طول زمان و تغییر پول بودند، اصرار به تسویه با مبلغ قبلی و پول 4200 تومانی داشتند و رایزنی های زیادی در این باره انجام دادند، اما به هر حال. ، هیئت عامل صندوق توسعه ملی طبق ضوابط این صندوق چنین درخواستی را نپذیرفت و مبنای تسویه نرخ روز ارز در سامانه نیما را اعلام کرد.

در هر صورت در پایان سال گذشته در جلسات هیات امنای صندوق توسعه ملی، طرح هایی در این زمینه و دستورالعمل های مربوط به جمع آوری درخواست های غیرجاری و جلوگیری از تعویق درخواست ها به تصویب رسید. پرداخت درخواست های صندوق توسعه ملی که خردادماه امسال از سوی دفتر رئیس جمهور ابلاغ شده بود آزاد شد و اکنون در برنامه توسعه ملی قرار دارد.

شرایط تبدیل ارز

در این سیاست، شرایط پرداخت مطالبات غیرجاری نسبت به گذشته ساده شده است، صندوق توسعه ملی مجاز به جلوگیری از تبدیل مطالبات جاری به مطالبات جاری و وصول مطالبات غیرجاری شده است. رعایت مقررات قراردادی و قوانین حاکم در مورد پرداخت مطالبات. صندوق باید با پذیرش و دریافت سهام کالا، اموال و سایر دارایی های بانک های فعال و دریافت کننده منابع (ریالی مانا) یا سایر سیستم های مالی اقدام کند. طبق شرایط مندرج در قرارداد و بر اساس تعهدنامه رسمی اخذ شده از بانک مربوطه و سایر اسناد قانونی. به گونه ای که در بلندمدت منجر به سرمایه گذاری صندوق نشود.

در مقاله ای دیگر بر نحوه شروع وصول مطالبات غیرجاری تاکید شده است که پس از ارائه گزارش عدم وصول مطالبات صندوق به بانک عامل یا وام گیرندگان یا خیرینی که اقساط خود را از موسسات وصول نشده ارائه می کنند. -مطالبات جاری صندوق اخطار کتبی نهایی با مهلت ارسال می کند، اخطاریه پرداخت مطالبات غیرجاری را به بانکی که کار می کند ارسال می کند و پس از مهلت مقرر در صورت تکمیل نشدن مطالبات، دستگاه اجرایی صندوق بیانیه قضاوت ارسال خواهد کرد.

در این فرآیند، تبدیل ارز به ریال پایه مجاز نیست، اما تبدیل ارز به ریال و استفاده از آن در ارائه و پرداخت خدمات و سرمایه گذاری مجاز است.

کیف می تواند جای خود را بگیرد

همچنین دستگاه اجرایی صندوق توسعه ملی به منظور پرداخت مطالبات غیرجاری از بانک های عامل یا خدمات گیرندگان نسبت به تملک دارایی ها طبق شرایط مندرج در قرارداد و تعهدنامه رسمی اقدام کرد. اخذ شده از بانک عامل و سایر اسناد قانونی

در صورتی که دارایی ها و وسایل ذی نفعان و خیرین برای پرداخت مطالبات غیرجاری صندوق تلاش نکند، بانکی که در رابطه با تحصیل درخواست و پس از فروش آن فعالیت می کند، وجوه مالی حاصل را واریز می کند. مجموع منابع تا سقف پرداختی درخواست‌های غیرجاری وجوه (ریالی) در حساب‌های صندوق، اما در صورت عدم امکان فروش، هیئت مدیره صندوق مجاز است بر اساس پیشرفت فیزیکی برنامه اقدام کند. در خصوص فرآیند پذیرش مطالبات غیرجاری از طریق تملک طرح، مشارکت در تکمیل آن و سایر روش های ممکن در چارچوب ضوابط و مقررات و قرارداد.

هیات مدیره مجاز است پس از دریافت طرح طبق دستورالعمل نحوه فروش اموال تملک شده مصوب هیات مدیره صندوق طبق ضوابط و مقررات و با احتساب ریالی پروژه را به فروش برساند. مبالغ حاصل از آن به حساب صندوق می رود.

در صورت درخواست هیات عامل صندوق، برای تبدیل منابع ریالی درخواستی به ارز، بانک مرکزی موظف است قوانین و مقررات مربوط به تبدیل منابع ریالی درخواستی به ارز مورد نظر را رعایت کند. برنامه نیما و سایر روش ها و رویه های قانونی.واریز نقدی

امکان تسویه حساب ریالی

همچنین اعلام شده است که امکان تسویه حساب های پرداختنی با صندوق توسعه ملی از طریق پرداخت ریالی مانا وجود دارد.

بر اساس این سیاست، در صورتی که بانک عامل ظرف مدت معینی اقدامات لازم را انجام ندهد و مطالبات رفع نشود، صندوق حساب های بانک عامل و بانک اصلی را می بندد و از آن ها برداشت و سایرین را تحویل می گیرد. اقدامات لازم از طریق بانک مرکزی و در چارچوب تعهدنامه، مبایعه نامه و سایر ضمانت های دریافتی انجام خواهد شد.

منبع: ایسنا