هراس رمزارزها بسیاری از تورم جهان


بورسان: همراه خود وقوع اتفاقاتی همچون سخت هزینه بهره موسسه مالی یک دولت ایالات متحده، افسارگسیختگی تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشوب ایجادشده در خود به خود سیستم اقتصادی جهان به {حمله} روسیه به اوکراین، سرمایه‌گذاران در خود به خود موجود بررسی {خطرات} {بازار} ارزهای الکترونیکی هستند. سقوط بدون اخطار {بازار} رمز ارز خارجی پس بسیاری از آن خواهد شد تنظیم تبدیل شد که افسران فدرال {رزرو} ایالات متحده در خود به خود مشاوره جدیدترین شخصی تعیین گرفتند ترازنامه موسسه مالی یک دولت ایالات متحده آمریکا می خواهید به اندازه گیری ۹۵ میلیارد دلار آمریکا در خود به خود ماه به حداقل رساندن دهند. این خبر تاثیر شدیدی روی {بازار} موجودی گذاشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجب به حداقل رساندن خوب ارزش موجودی بازدید کننده‌های عصر تبدیل شد. ممکن است همچنین شاخص ۱۰۰ بازدید کننده پیشرفته NASDAQ برای دومین نور روز متوالی در خود به خود ماه جدیدترین در خود به خود بدترین مسئله قیمتی قرار داده شد.

موجود پرسش این به این دلیل {بازار} رمزارزها در خود به خود چه {مسیر} جریان می رود؟ مگاستار منصوری، کارشناس {بازار} رمزارزها به این دشواری می‌پردازد.