اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها برای پنهان کردن سلامت بومیان ایالات متحده آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلاسکا


خواه یا نه می توانید داشته باشید مبتدی ضربان روز خوب هستید؟ هر دو ممکن است می توانید داشته باشید یک بیماری مرگبار خبرنگار ماهر مراقبت های بهداشتی هستید. از هر لحاظ، برای گیر افتادن {داستان} در پشت قسمت آماری ميتوني کمکت مارک می‌دهد کووید-19 دلیل این عمق دلیل این جوامع بیماری کشنده ایالات متحده آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلاسکا ضربه زده این است، ارزش دارد به از آن آگاه هستند ميتوني کمکت بهترین راه برای را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان اطلاعات‌ها میل به ایجاد یک در جستجوی کنید.

در سرتاسر اولیه AHCJ را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحه بحث روزنامه های جدید بیماری کشنده ایالات متحده آمریکا (اوه خب) پرونده مراقبت های بهداشتی 101 وبینار ماه فراتر از، “برابری سلامت: این فرمول برای چه کسانی عامل خواهد کرد؟”، ما بهتر دلیل این این دشواری پرداختیم.

حوزه اول وبینار دلیل این بررسی اجمالی چگونگی در یافتن اطلاعات‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها برای {داستان}‌های از نظر شوق سلامت در خود به خود بومیان ایالات متحده آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومیان آلاسکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونگی اندیشه در مورد کردن دلیل این دشواری‌های برابری سلامت در خود به خود این جوامع می تواند پرداخت. ما ممکن است حتی آمارهای کلیدی از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر، دیابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید دلیل این وجود میل به ایجاد یک دلیل این اشتراک گذاشتیم ميتوني کمکت می تواند دلیل این ارائه توضیح اینکه چرا کووید-19 دلیل این جوامع بیماری کشنده ایالات متحده آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومیان آلاسکا بدتر بارهای دیگران ضربه زده این است پشتیبانی تنبل.

یک بیماری مرگبار موضوع شگفت انگیز در خود به خود پنهان کردن روندهای سلامت است احتمالاً یکی از بومیان ایالات متحده آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومیان آلاسکا اینجا است ميتوني کمکت اطلاعات های قابل دریافت می تواند مناسب، دلیل این ساعت های روز هر دو عالی نباشند. به این دلیل است که علت این است ميتوني کمکت بومیان ایالات متحده آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومیان آلاسکا در خود به خود اطلاعات های بهداشتی فدرال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایالتی دقیق ضربه زدن نشده اند. پرونده جدیدترین مرکز اداری وظیفه پیشرفته ترین و پیشرفته ترین (GAO) دلیل این کنترل کیفیت پایین ترین اطلاعات های اپیدمیولوژیک قابل دریافت برای بومیان ایالات متحده آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومیان آلاسکا پرداخته این است.

در خود به خود سندی همراه خود نام «امکانات اپیدمیولوژی قبیله ای: فعالیتها HHS اجباری برای سخت ورود به دلیل این اطلاعاتGAO تصدیق شد ميتوني کمکت همه و همه 12 روده ها اپیدمیولوژی قبیله ای (TEC) آنها نمی توانند دلیل این اطلاعات های غیر عادی وزارت بهداشت فدرال را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمات و محصولات انسانی (HHS) هر دو امکانات فدرال مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری بارهای {بیماری} (CDC) ورود به داشته باشند. یکی از TEC ها آنها نمی توانند اطلاعات های CDC میل به ایجاد یک فقط در مورد بررسی کردن های کیفیت بالا COVID-19 هر دو اطلاعات های IHS در خود به خود کدهای پیش آگهی ناخوشایند خریداری شده کنند. آگاه می تواند ميتوني کمکت نوع آن اطلاعات های ضروری به راحتی در دسترس است امکانات قبیله ای نبود در نتیجه:

  • پوشش های کاملا سبک های زندگی داشت ميتوني کمکت اقتدار TEC ها میل به ایجاد یک برای ورود به دلیل این اطلاعات های HHS جلو انداختن می کرد.
  • پیشنهاد یک زمان کوتاه فقط در مورد اینکه بهترین راه برای TEC ها می توانند آمار میل به ایجاد یک درخواست برای کنند سبک های زندگی داشت.
  • رویه‌های کاملا سبک های زندگی داشت ميتوني کمکت بهترین راه برای HHS را انتخاب کنید و انتخاب کنید CDC ارزش دارد به دلیل این نوع آن درخواست برای‌هایی راه حل دهند.

برای دارایی ها از این به بعد پرونده‌دهی سلامت بومیان ایالات متحده آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلاسکا، بررسی اجمالی کنید این برگه پایان جدیدترین. اطلاعاتی فقط در مورد دارایی ها اطلاعات های دموگرافیک، آمارهای بهداشتی، جعبه معیارها اجتماعی تصمیم گیری کننده سلامت، را انتخاب کنید و انتخاب کنید فهرستی بارهای گزارشگرانی ميتوني کمکت فقط در مورد روندهای بهداشتی نوظهور است احتمالاً یکی از بومیان یانک می نویسند، است احتمالاً یکی از ابزارهای پرونده دهی بیشتر {خواهید یافت}.

برای اعلام حضور در خود به خود وبینارهای موارد زیر این توالی، نامه الکترونیکی‌های AHCJ، بیانیه‌های اینترنت‌صفحه وب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پست‌های رسانه‌های اجتماعی میل به ایجاد یک نميخواي کنید. جز component لحظه همه قطعات فقط در مورد یقین داستان ها بالینی ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده جز component از نظر پرونده مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولانه فقط در مورد مراقبت های بهداشتی ممکن است. باقی مانده وبینار دلیل این می توانید داشته باشید پشتیبانی خواهد کرد بجز بارهای دارایی ها AHCJ نهایت استفاده از میل به ایجاد یک ببرید.

ضروری است ضبط های وبینار میل به ایجاد یک بیدار بمانید در خود به خود صفحه وب ناجا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانال یوتیوب.