نظر شورای امنیت در مورد تقسیم وزارت صلح چیست؟


هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در خصوص موضوع تقسیم بندی اداره صنعت، معدن و تجارت گفت: این مصوبه در آن زمان تصویب و به شورای مراقبت ارائه شد و شورای مراقبت نیز مانند هر مورد دیگری. دیگر. سیستم و لایحه آن زمان در نظر گرفته شده است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: در خصوص این طرح مسائلی در شورای امنیت وجود داشته که اگر مجلس آن موارد را بررسی و حل کند، ما در شورای امنیت موضوع را بررسی و نتیجه را اعلام خواهیم کرد. در هر صورت اگر از طریق برنامه یا لایحه ای این کار انجام شود، سند ارائه شده به شورای مراقبت را بررسی می کنیم.

اعتراض شورای امنیت به روند جدایی وزارت تجارت و وزارت صلح چه بود؟

وی در پاسخ به سوالی درباره اعتراض شورای امنیت به برنامه وزارت بازرگانی و وزارت صلح گفت:

طحان نظیف در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا شورای امنیت به طور کلی با تقسیم وزارت صلح مخالف است، گفت: از زمان قیام تاکنون موارد زیادی وجود داشته است که خدمات ادغام یا تقسیم شده است. آن را تصویب خواهد کرد اگر این موارد حل شود هیچ نقطه ای باقی نمی ماند.

منبع: خبرگزاری خانه ملت