نحوه عبور بورس از دستور قیمت


بورسان: مهمترین اقدام در بازار سرمایه برای کاهش قیمت اوراق، آزادسازی سهام عدالت است. هرچند شورای عالی بورس این موضوع را تثبیت کرده است، اما این تصمیم گرفته نشده است.
این آزادسازی گام مهمی در کاهش اختیارات دولت در بازار سهام خواهد بود. از سوی دیگر اعضای هیئت مدیره شرکت ها باید به وظایف قانونی خود آگاه بوده و از حقوق سهامداران خود حمایت کنند.

مصاحبه بورسان با مهدی محمودی، مدیر ارشد مالی و ریسک