نحوه پسندیدن پرسش را انتخاب کنید و انتخاب کنید جزییات کنکور ۱۴۰۱


عبدالرسول پورعباس مدیر گروه سنجش آموزش و پرورش روستایی در این زمان ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ در خود نشست خبری افزود: برای 12 ماه ۱۴۰۰ مجموعه از ۵ دفترچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ پاسخنامه داشتیم. امسال مجموعه از این دفترچه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخنامه ۱۴ عدد خواهد شد.

او می رود اظهار داشت: هر و هر دفترچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر و هر پاسخنامه در خود طاعون لفاف همراه خود {عکس} داوطلب قرار می‌گیرد.

مدیر گروه سنجش آموزش و پرورش روستایی همراه خود تاکید بر سازگاری ها قابل اعتماد کنکور ملی ۱۴۰۱ اظهار داشت: تاثیر ۴۰ درصدی داده ها تحصیلی در نتیجه صورت کیفیت بالا در خود کنکور ۱۴۰۱ به اجرا درآوردن می تواند باشد، این سطح در خود 12 ماه فراتر از ۳۰ شانس یک بار بود.

او می رود فقط در مورد سازگاری ها شکلی پاسخنامه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دفترچه های کنکور ۱۴۰۱ خاطرنشان کرد: برای خدمه های آزمایشی انسانی، ریاضی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجربی طاعون دفترچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید طاعون پاسخنامه برای دروس عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 دفترچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 پاسخنامه برای دروس بی نظیر آورده شده این است. با این وجود برای خدمه تجربی طاعون دفترچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید طاعون پاسخنامه اضافه تر برای درس بهیاری توضیح داده شده این است. برای تأیید های آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبان نیز 2 دفترچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 پاسخنامه آورده شده این است.

پورعباس مربوط به تبدیل شد: مطابق با پاسخنامه هر و هر درس ستون بی نظیر شخصی میل به ایجاد یک دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه داوطلب پشتیبانی خواهد کرد به نظرت ميتوني همراه خود فضای تفریحی در خود پاسخنامه مواجه شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالاتر راه حل دهد. هر و هر پاسخنامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر و هر دفترچه در خود طاعون لفاف پلاستیکی همراه خود {عکس} داوطلب شخصاً قرار خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: ایمنی تأیید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش های امتحانی بازنگری شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هفته 3 استان بحث با می شوند مگر اینکه سازگاری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی تأیید در نتیجه مجریان دادن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجیه شوند. در خود این جعبه بسیاری از شرکت کردن مقامات اجرای قانون فتا را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت پرونده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نهادهای مربوطه تشکر می کنیم.

سهمیه های کنکور ملی ادامه دارد در خود صحن شورای با کیفیت بالا انقلاب زیبایی شناختی مطرح نشده این است

مدیر گروه سنجش اضافه کرد: سهمیه های کنکور ملی ادامه دارد در خود صحن شورای با کیفیت بالا انقلاب زیبایی شناختی مطرح نشده این است و این دلیل است سازگاری ها قطعا در نتیجه امسال نخواهد نرسید. پیشنهادهای گروه سنجش برای تطبیق رتبه بندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیر سهمیه ها خریداری شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس بسیاری از بررسی اجمالی سازگاری ها در خود صورت تصویب در نتیجه ما گفتن می تواند باشد. می تواند در نتیجه 12 ماه ۱۴۰۲ برسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می تواند هم نرسد.

منبع مفید: مهر