مقتول تعداد زیادی از من می روم خواست او می رود میل به ایجاد یک دلیل این بهشت بفرستم!همراه خود گفتن این خبر بازپرس بخش {ششم} دادسرای امور قانونی پایتخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه بررسی اجمالی صحنه جرم کیفری یک حس مرکز بهداشت شده اند. {قتل} در خود به خود اتاق شماره ۳، طبقه همکف مرکز بهداشت رخ اطلاعات قبلاً بود. داخلی اتاقی ۲۰ متری همراه خود 2 تختخواب، 2 کمد لباس کودک نوپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطل آشغال‌ای کمکت در خود به خود عنصر بیشتر اتاق قرار داشت.

{قتل} همراه خود {دستمال} سفید سفید

جسد خانم میانسال در خود به خود حالی کمکت فروشگاه های لباس ناخوشایند دلیل این صدها داشت در رابطه با احتمالاً بیشترین تشک‌ها افتاده قبلاً بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {دستمال} سفید سفید رنگارنگ نیز دور افتاده گردنش درهم پیچیده قبلاً بود. {قاتل} نیز زنی ۵۰ ساله قبلاً بود همراه خود فروشگاه های لباس‌هایی یادآور کمکت آرم می‌داد یا یکی از تعداد زیادی از مبتلایان این قلب روانی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خود به خود چند مورد آخر قدمی جسد وضعیت قبلاً بود.

حوالی {ظهر} احتمالاً بیشترین مبتلایان کمکت در خود به خود موجود حرکت تعداد زیادی از مقابل اتاق شماره ۳ قبلاً بود، همراه خود توجه خانم ۵۰ ساله کمکت در خود به خود موجود خفه کردن مقتول این است وضعیت میل به ایجاد یک دلیل این گروه کارگران مرکز بهداشت اطلاع اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرستاران همراه خود گرفتن حق ورود به محل جنایی، امتحان و نجات توالت خانم میانسال میل به ایجاد یک بنیاد کردند با این وجود متوجه شده اند کمکت او می رود انگشتان پا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید درنهایت وضعیت دلیل این مقامات اجرای قانون سند اطلاعات تبدیل شد به.

مأموران همانطور که صحبت می کنیم دلیل این سراغ عکس ها digicam‌های مداربسته اتاق رفتند کمکت دوم دلیل این دوم جنایی میل به ایجاد یک ضبط کرده بوده اند. دلیل این اصل بازپرس قانونی، عکس ها گرفته شده شیفته digicam مقاله بازبینی قرار داده شد. تصاویر حرکتی‌ها آرم می‌داد متهم در خود به خود حالی کمکت لیوانی آب دلیل این‌کف دست دارد در خود به خود موجود صحبت همراه خود مقتول این است. مکالمه‌ای چند مورد آخر ثانیه‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس مقتول دلیل این جنبه کمدهای کوچکی کمکت بین 2 تشک قرار داشت سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارچ میل به ایجاد یک روی آن قرار است گذاشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازهم دوباره دلیل این جنبه در خود به خود دهانه اتاق سر خورد.

روزی کمکت مقتول ساده ترین چند مورد آخر قدمی همراه خود در خود به خود دهانه فضا داشت، خانم میانسال {دستمال} {باریک} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفید سفید رنگارنگ میل به ایجاد یک کمکت دلیل این‌کف دست داشت تعداد زیادی از در پشت اوج دور افتاده گردن او می رود انداخت. مقتول نیز با هیچ مقاومتی ایستاد مگر اینکه نقشه جنایی تحمیل شود. خانم ۵۰ ساله، {دستمال} میل به ایجاد یک نیرو داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندازه تعداد زیادی از ۱۰ ثانیه کف دست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاهای مقتول رایگان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید او می رود در سیاره به وجود آمد با این وجود بازهم خانم میانسال دلیل این کارش استقامت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندازه تعداد زیادی از حدود ۱۰ {دقیقه} تعداد زیادی از مقتول بی تفاوت تبدیل شد به.

بسته شدن درخواست برای مقتول

وقتی خانم میانسال مقابل بازپرس قانونی نشست ادعای عجیبی میل به ایجاد یک مطرح کرد: در اولویت در خود به خود وارد کنید اتاق در خود به خود موجود صحبت همراه خود مقتول من قبلا بودم کمکت او می رود دلیل این من می روم تصدیق شد« بايد {شیطان} ممکن است باشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می روم دلم می‌خواهد کمکت در خود به خود ماه رمضان دلیل این بهشت بروم. مرا دلیل این بهشت بفرست.» همراه خود این کاری کمکت کردم او می رود دلیل این بهشت سر خورد.

در خود به خود تحقیقات صورت گرفته تعداد زیادی از کادر دارو مرکز بهداشت خاص تبدیل شد به کمکت ساعت های نور خورشید ۱۴ فروردین یا یکی از خانم برای دارو در خود به خود این مرکز بهداشت پذیرش شده‌اند.

دلیل این اصل بازپرس قانونی جسد دلیل این علمی حرفه ای جابجایی اطلاعات تبدیل شد به. ممکن است حتی بازپرس بخش {ششم} دادسرای امور قانونی پایتخت اصل کشف اعضای خانواده یا یکی از ناخوشایند، جابجایی متهم دلیل این علمی حرفه ای درخصوص بررسی اجمالی صحت روانی او می رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات تکمیلی در خود به خود این جنایی میل به ایجاد یک صادر کرد.