قیمت گذاری دارو بر اساس ارزش: چه زمانی بهترین عملکرد را دارد؟Vقیمت گذاری دارو بر اساس آلیو راه مهمی برای کاهش هزینه بالای داروها در ایالات متحده ارائه می دهد.

در این رویکرد، قیمت یک دارو به اثربخشی و فایده نشان داده شده بر نتایج بیمار گره خورده است. قیمت‌گذاری مبتنی بر نتایج در قراردادهای بین تولیدکنندگان دارو، پرداخت‌کنندگان مراقبت‌های بهداشتی و ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی گنجانده شده است. هر چه یک دارو مؤثرتر باشد، پرداخت کنندگان قیمت هدف بالاتری را ارائه می دهند، با تخفیف و تخفیف برای داروهایی که اثربخشی کمتر از حد انتظار دارند.

قفل این مقاله را با اشتراک در STAT+ باز کنید و از 30 روز اول رایگان لذت ببرید!

شروع کنید