قوانین SCOTUS برای بیمه‌گری که بیمار نارسایی کلیه را به مدیکر سوق دادپبیماران مبتلا به نارسایی کلیه در صورت داشتن پوشش بیمه ای از طریق شغل با آینده ای مبهم روبرو می شوند، زیرا دادگاه عالی روز سه شنبه گفت که برنامه های بهداشتی کارفرما می تواند همه ارائه دهندگان دیالیز را از شبکه خارج کند.

این حکم بسیار مهم است، زیرا به طور بالقوه راه را برای سایر مشاغل باز می کند تا تغییرات مشابهی در پوشش بهداشتی خود ایجاد کنند، که می تواند منجر به این شود که کارگران مبتلا به نارسایی کلیه برنامه های خصوصی خود را کنار بگذارند و به مدیکر بپرند.

قفل این مقاله را با اشتراک در STAT+ باز کنید و از 30 روز اول رایگان خود لذت ببرید!

شروع کنید