فضائلی دانستن درباره تعزیرات وب سایت آنلاین رئیس انقلاب توئیت زد


دلیل این ثبت هیا نو، مهدی فضائلی، عضو مرکز اداری نگهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشر آثار مقام معظم مدیریت در خود به خود توییتر نوشت: وب سایت آنلاین رئیس انقلاب همراه خود تعزیرات ای به نظرت ميتوني آشکار نموده ما همه گیر خطای سهوی میل به ایجاد یک پاک کردن کرده این است؛ مراقب باشیم نظرات بدبینانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایل در مورد سوءظن نباشد.

توییت فضائلی درباره اصلاحیه سایت اخبار رهبر انقلاب