فراز و نشیب تولیدکنندگان فلزات اساسی


بورسان: در برنامه زنگ پایان امروز با امیرهوشنگ نوایی نگاهی به وضعیت فلزات رنگین در بازار ارز ایران داشتیم.
در بازار امروز دو نماد جدید فگستر و فتوسا نزدیک خط خرید معامله شد که می تواند جذابیت بررسی گروه بدون فلز را افزایش دهد.
با بررسی گروه فلزات و جداسازی فلز و فلز از آن، دو نماد فازمین و فملی کمترین p/e را در بین نمادهای این گروه دارند.
اگرچه قیمت فلزات رنگین از اواسط بهار 1401 کاهش یافته است، اما میانگین قیمت 3 فلز غالب آلومینیوم، روی و مس تفاوت قابل توجهی با میانگین فصل زمستان ندارد.
با توجه به ثبات نرخ فلزات رنگین نسبت به فصل زمستان، در حالی که شرکت های این گروه با کنترل هزینه های مناسب می توانند به خوبی عمل کنند، بسیاری از آنها به سود کمتری نسبت به دوره قبل دست یافته اند.
با بررسی وضعیت سود دو فصل اخیر شرکت های این گروه، اگرچه فاسمین در فصل بهار 33 درصد کاهش سود ناخالص داشت، اما سود ناخالص شرکت 22 درصد افزایش یافت. تفاوت حاشیه سود و سود ناخالص فاسمین ناشی از دو بخش مهم این شرکت است که فعالیت آن تولید روی است و سود سهام خوبی دارند که باعث افزایش سود غیرعملیاتی شرکت در فصل زمستان می شود. .
فملی در سایر شرکت ها موفق به تکرار سود فصل زمستان شده است اما فبهنر روند صعودی داشته است و اکثر برندهای این گروه به دلیل زیان سنگین از ابتدای سال جاری کاهش سود را تجربه کرده اند.