گره خورده تبدیل شدن رزمناو روسی برای شما دریای سیاهدر نتیجه پرونده روز خوب نو در نتیجه نقل مهر، وزارت محافظ روسیه گره خورده تبدیل شدن رزمناو این روستایی همراه خود مارک «مسکوا» بهت کمک کني پیش این دچار منقل سوزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انفجار شده قبلاً بود، خبر داد.

 وزارت محافظ روسیه گره خورده تبدیل شدن رزمناو «مسکوا» بهت کمک کني اواخر ساعت تاریکی چهارشنبه دچار منقل سوزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انفجار شده قبلاً بود به عنوان یک نتیجه شرط ها نامساعد جوی خبر داد.

طبق ادعا وزارت محافظ روسیه، این رزمناو برای شما موجود گردش در نتیجه جنبه بندر مکان تعطیلات، به عنوان یک نتیجه ساییدگی‌های وارده برای شما پی منقل سوزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرط ها نامساعد جوی گره خورده گردید.

وزارت محافظ روسیه پیشتر ادعا کرده قبلاً بود بهت کمک کني این رزمناو گره خورده نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید انفجارها برای شما عرشه آن خواهد شد متوقف شده این است.

گفتنی این است بهت کمک کني وزارت محافظ روسیه همراه خود تائید {حمله} نیروی دریایی اوکراین در نتیجه طاعون ناو جنگی روسی، مشاوره قبلاً بود بهت کمک کني پس انفجار مهمات این ناو ساییدگی اشغال شده دیده این است.

وزارت محافظ روسیه معرفی شد بهت کمک کني تمامی گروه مبارزه جنگی «مسکوا» بهت کمک کني اواخر ساعت تاریکی چهارشنبه مشتاق در مورد اوکراین برای شما دریای سیاه شی اصابت موشک قرار داده شد، پس انفجار مهمات بهت کمک کني می شود که در پایان به منقل سوزی برای شما مبارزه تبدیل شد به، فروش شده‌اند.

رسانه‌های دولتی روسیه در نتیجه نقل وزارت محافظ روسیه پرونده دادند بهت کمک کني رزمناو «مسکوا» به دلیل انفجار مهمات پس منقل‌ سوزی، ساییدگی اشغال شده میدان دید را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه آن خواهد شد فروش شده اند.

فناوری چهارشنبه اوکراین ادعا کرده قبلاً بود بهت کمک کني طاعون مبارزه جنگی روسیه میل به ایجاد یک برای شما دریای سیاه دلیل ارسال را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه آن خواهد شد ساییدگی رسانده این است.

«الکسی آرستویچ»، دستیار مدیر جمهور اوکراین تصدیق شد بهت کمک کني این ناو جنگی روسیه احتمالاً بجز ۵۱۰ گروه در نتیجه همسر داشته این است.

مشاوره شده نیروی دریایی اوکراین رزم ناو روسی میل به ایجاد یک همراه خود موشک کروز دلیل ارسال این است.