علت انتشار اوراق قرضه دولتی موقت از سوی دولت ریاست جمهوری


بورسان: در دولت قبل شاهد انتشار اوراق کلان و بلندمدت بودیم که سررسید آن 500 میلیارد گوجه از این اوراق در سه سال اول دولت ریاست جمهوری خواهد بود و همین امر باعث نگرانی و تردید دولت شده است. . از سوی دیگر به نظر می رسد اعتماد دولت به تمدید برجام و تورم در کشور افزایش یافته و این امر به انتشار اوراق دولتی کمک می کند.

گفتگو با بورسان و عبدالله دریابار کارشناس بازار بزرگ