شام تشریفاتی سرمایه دار بزرگ افطاری مستقیم به جلو برای شما دارالمومنین تهران برگزار تبدیل شددر نتیجه سند چه خبر نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه نقل تعداد زیادی از اعضای خانواده عادی شهرداری موضوع ۱۴، برای شما این {مراسم} بهت کمک کني همراه خود حضور اعضای شورای اسلامی کلان شهر تهران، شهردار را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیران} شهر موضوع ۱۴، معتمدان در همسایگی برای شما بوستان سمیه برگزار تبدیل شد، ضمن میزبانی اینترنتی تعداد زیادی از رأی دهندگان تعداد زیادی از پاکبانان خدوم شهرداری موضوع نیز ترجیحی در نتیجه حرکت کشف شد.

محمد امین سالاری پور فقط در مورد فرارسیدن شب مرده های کامل ویژگی متمایز قدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدارک برگزاری {مراسم} های سرمایه دار بزرگ غیر سکولار برای شما دارالمومنین تهران، افزود: با هدف به حضور را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقبال رأی دهندگان مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهید پرور دارالمومنین تعداد زیادی از اجرای جدول زمانی های باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر سکولار برای شما موضوع، پردیس های باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر سکولار همراه با این دورهمی‌های غیر سکولار افطاری برای شما روزهای نزدیک شدن نزدیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید شب مرده های قدر برای شما این بوستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای شما جوار مساجد شاخص موضوع یکپارچه ممکن است داشته باشد.

سالاری پور برای شما چسبیدن با ابراز خرسندی تعداد زیادی از اینکه توفیق ما داریم برای شما ماه مبارک رمضان میزبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم سفره کارمندان خدوم شهرداری باشیم، تصدیق شد: این قشر اعضا زحمتکشی هستند بهت کمک کني آراستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتظارات} رأی دهندگان تعداد زیادی از شهرداری میل به ایجاد یک رقم می زنند. تعداد زیادی از این رو تعهد کردیم بجز همراه خود تدارک {مراسم} افطاری مستقیم به جلو، زحمات  کارمندان شهر میل به ایجاد یک بهت کمک کني برای شما صف اول خدمت در نتیجه رأی دهندگان موضوع هستند، تکریم کنیم.

شهردار موضوع ۱۴ ضمن تکریم تعداد زیادی از زحمات قشر زحمتکش پاکبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید باغبان، آن قرار است میل به ایجاد یک موجب دلگرمی این قشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود {انگیزه} تبدیل شدن ممکن است برای یکپارچه در حال اجرا برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعداد زیادی از امتحان و توفیق خدمت گزاری دیگر در نتیجه قشر خدوم کارمندان شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همچنین اراده مشتاق درباره برای دادن خدمت دیگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالاتر در نتیجه رأی دهندگان دارالمومنین خبر داد.