ساعد با طناب روی نیمکت شیب دار


آمادگی برای حرکت: ابتدا روی میز روی میز روی شکم دراز بکشید و شانه های خود را بالای نیمکت قرار دهید و پاهای خود را در دو طرف میز قرار دهید.

برای انجام حرکت بازوی جلوی سیم میز شیبدار: میله را بالا بیاورید تا بازوها خم شوند. هالتر را پایین بیاورید تا بازوها کاملاً کشیده شوند. و برای تکرار این.