سازمان های مراقبت های بهداشتی باید در آموزش شغلی نیروی کار سرمایه گذاری کنندمندر بازار کار سخت مراقبت های بهداشتی، شرکت های مراقبت های بهداشتی باید در جذب و پرورش افراد با استعداد خلاق باشند. سرمایه گذاری در آموزش شغلی کارکنان ممکن است یکی از کلیدهای بازگشایی پتانسیل کامل یک سازمان باشد.

دو سال پاسخگویی به یک بیماری همه گیر بی امان، استخر استعدادهای مراقبت های بهداشتی را خالی کرده است. بسیاری از پزشکان، پرستاران و سایر کارکنان مراقبت های بهداشتی برای دنبال کردن فرصت های دیگر ترک کرده اند. این رشته ممکن است تا پایان سال 2022 با کمبود بیش از 1 میلیون پرستار ثبت شده مواجه شود. کمبود پزشک می تواند تا سال 2034 به 124000 نفر برسد و تحلیلگران پیش بینی می کنند تا سال 2025 بیش از 400000 دستیار بهداشتی در خانه کمبود داشته باشد.

قفل این مقاله را با اشتراک در STAT+ باز کنید و از 30 روز اول رایگان لذت ببرید!

شروع کنید