رویداد مجازی – نشانگرهای زیستی: بنیاد انکولوژی شخصییادداشت سردبیر: ضبط این گفتگو در زیر تعبیه شده است.

نشانگرهای زیستی سرطان می‌توانند به پیش‌بینی اینکه آیا درمان‌ها در افراد خاص مؤثر هستند یا خیر، کمک می‌کنند. در این رویداد مجازی، نوآوری‌های اخیر در این زمینه را با گروهی از کارشناسان مورد بحث قرار می‌دهیم.

بقیه را بخوانید…