رونمایی از اولین پرنده با قدرت فولکس واگن جهان/ ویدئوی عجیببه گزارش سلام نو؛ در سال 2020، گروه فولکس واگن چین پروژه تحرک عمودی را راه اندازی کرد تا شرایط نسل بعدی گزینه های حمل و نقل از جمله بازار را بررسی کند. حمل و نقل هوایی در شهرها و گسترش ترافیک هوایی شهری.

در مرحله بعد، ارائه ویدئویی از اولین فولکس واگن پرنده موتوردار سفر مستقیم قابل مشاهده است.