رئیس جمهور حقوق بازنشستگان را تعیین کرده استبه گزارش سلام چا، حقوق بازنشستگی همواره یکی از چالش برانگیزترین ایده ها در طول بررسی بدهی های بودجه بوده است. حقوق 1401 مستمری بگیر 5 میلیون گوجه فرنگی با 10 درصد افزایش تعیین شده است. بازنشستگان چندی پیش پیشنهاد کردند که در لایحه بودجه به موضوع افزایش دستمزد توجه شود و در ماه های اخیر چندین اعتراض برای تعادل حقوق بازنشستگان برگزار کنند.آخرین اخبار حقوق بازنشستگان را بخوانید.