10‌ها دانشجو برای شما کابل کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید زخمی شده اند


دارایی ها افغانستانی یک تعداد زیادی از شیوع 2 انفجار برای شما شهریه ممتاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبدالرشید شهید برای شما رشته «ارگ‌نو» برای شما غرب کلان شهر کابل خبر دادند.
شاهدان عینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها در جامعه می‌گویند 2 روده ها دانشگاهی خصوصی و غیر خصوصی برای شما غرب کابل، دلیل انفجارهای پیاپی قرار گرفته‌ این است.شاهدان عینی می‌گویند ساعت ۹:۳۰ {دقیقه} صبح یک بیماری مرگبار انفجار برای شما روده ها دانشگاهی «ممتاز» واقع برای شما رشته ارگ نو غرب کابل در نتیجه شیوع اتصال. دقایقی اندازه یک تعداد زیادی از آن قرار است هم 2 انفجار پیاپی برای شما درگاه وارد کنید شهریه «عبدالرحیم شهید» واقع برای شما رشته تانک تیل کابل روی داد.

چیزهای بی اهمیت انفجارها یک تعداد زیادی از زبان دانشمندان

یکی از موارد حیاتی داده ها‌آموزان شهریه عبدالرحیم شهید یک تعداد زیادی از ورود به متنوع مهاجم مسلح در نتیجه داخلی این شهریه خبر داد. برخی دارایی ها در نتیجه نقل یک تعداد زیادی از شاهدان عینی آگاه‌اند ساده ترین برای شما انفجار بالا برای شما دانشگاه عبدالرحیم شهید برای شما غرب کلان شهر کابل دهه 1920 بجز دهه 1920 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 دانشجو توالت شخصی میل به ایجاد یک یک تعداد زیادی از کف دست دادند، ادامه دارد این آمار یک تعداد زیادی از سوی دارایی ها قابل اعتماد تایید نشده این است.

برخی پرونده‌ها حاکی یک تعداد زیادی از آن قرار است این است کمکت انفجارها برای شما این دانشگاه ناشی یک تعداد زیادی از {حمله} انتحاری {بوده است}. خواهد شد دارایی ها آگاه‌اند برای شما انفجاری کمکت برای شما روده ها دانشگاهی ممتاز برای شما رشته ارگ نو برای شما غرب کلان شهر کابل روی داد، شش نفر توالت باختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید 10 نفر بیشتر زخمی شده اند.
سخنگوی فرماندهی امنیتی طالبان برای کابل نیز تلفات جانی برای شما انفجارهای صبح درست در این لحظه برای شما غرب کلان شهر کابل میل به ایجاد یک تایید کرد.

خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیتی طالبان برای شما کابل شیوع 3 انفجار برای شما 2 روده ها دانشگاهی برای شما غرب کلان شهر کابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلفات توصیه می شود کرد با این وجود برای شما باره چگونگی این انفجارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمار مناسب تلفات آن قرار است هر چیزی نگفته این است.
این نخستین موارد این است کمکت برای شما در طول سال ها حاکمیت طالبان، امکانات دانشگاهی برای شما غرب کلان شهر کابل دلیل انفجار قرار می‌گیرد.

طالبان {اجازه} پنهان کردن خبری انفجارها برای شما دانشگاه عبدالرحیم شهید میل به ایجاد یک نداده‌اند

پس یک تعداد زیادی از انفجار‌‌های درست در این لحظه برای شما غرب کابل برخی روزنامه نگاران کمکت برای شما محل حادثه حضور آنها بدست آورده اند می‌گویند؛ طالبان در نتیجه روزنامه نگاران {اجازه} پنهان کردن انفجارهای درست در این لحظه میل به ایجاد یک نداده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای طالبان دوربین دیجیتال‌های شماری یک تعداد زیادی از روزنامه نگاران میل به ایجاد یک گرفته‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار است به آنها بروند میل به ایجاد یک خطر کرده‌اند.