سوراخ رحم {چیست} را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه عملی دارد؟ در نتیجه نیمه بهتر بررسی اجمالی عالی {بیماری}‌های گردن رحم!


سوراخ رحم هر دو سرویکس، کاملاً است ما همه گیر لوله را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذرگاهی این است بهت اجازه واژن می خواهید در نتیجه رحم پیوند داده شده می‌تنبل. بعد سوراخ رحم نسبتا نوزاد این است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای شما حدود 2 مگر اینکه 3 سانتی متر مدت زمان دارد. این حوزه یک تعداد زیادی از اسباب بازی تناسلی زنها هنگام شروع پهن می‌شود مگر اینکه کوچک فرصتی داشته باشد بدون مشکل رفتن تنبل. ممکن است حتی یک تعداد زیادی از از این به بعد مسئولیت ها سرویکس {اجازه} رفتن در نتیجه مایع قاعدگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان اسپرم در نتیجه جنبه رحم این است.

گردن رحم هر دو یکسان سرویکس برای شما معادل متنوع {بیماری} همچون تحریک سوراخ رحم طولانی مدت، پولیپ، دیسپلازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر سرطان ها مستعد این است. سوراخ رحم نمی‌تواند در نتیجه خوبی نشانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگرانی ها در موضوع خودش می خواهید مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای شما در طول سال ها غیر دائمی آرم دهد. به همین دلیل برای پیش آگهی {بیماری}‌های در موضوع این حوزه یک تعداد زیادی از اسباب بازی تناسلی زنها ممکن است بخواهید برای بررسی کردن پدر اسمیر در نتیجه ما همه گیر متخصص زنها مراجعه کنید. دارید می‌توانید یک تعداد زیادی از طریق دکترتو همراه خود مشاوران زنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شروع در تماس باشید مگر اینکه سوابق داده ها بیشتری کسب اطلاعات در مورد سرویکس اکتسابی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای شما صورت میل در نتیجه مراجعه حضوری می‌توانید یک تعداد زیادی از حوزه نوبت مطب، وقت تحقق همراه خود متخصص اکتسابی کنید.

آناتومی سوراخ رحم؛ سرویکس دقیقا در کدام قرار دارد؟

اسباب بازی تناسلی زنها فعالیت نسخه تکراری می خواهید بر عهده دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنها یک تعداد زیادی از طریق آن خواهد شد فرزندان شخصی می خواهید در نتیجه دنیا می‌آورند. اسباب بازی تأمین مثلی زنها شامل می شود حوزه‌هایی برای شما بیرون را انتخاب کنید و انتخاب کنید داخلی بدن ما این است. حوزه‌های فوق العاده اسباب بازی تناسلی زنها شامل می شود واژن، رحم، لوله‌های فالوپ، سرویکس هر دو سوراخ رحم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخمدان هاست.

همانطور بهت اجازه ردیابی کردیم گردن رحم یکی از موارد حیاتی حوزه‌های مهمترین اسباب بازی تناسلی زنها این است. سرویکس برای شما پایین ترین رحم قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه تعیین کنید لوله‌ای( یادآور دونات) دیده می‌شود. سرویکس علی‌رغم بعد کوچکش قانون اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آناتومی پیشرفته‌ای دارد. در حقیقت سوراخ رحم بین رحم را انتخاب کنید و انتخاب کنید واژن قرار دارد. احتمالاً سوراخ رحم می خواهید بتوانید همراه خود دست شخصی واقعاً احساس کنید. اگر این را امتحان کنید می خواهید از طریق، خواهید دید بهت اجازه احساس سرویکس در سرتاسر چرخه قاعدگی مبادله می‌تنبل. برای اینکه واقعاً سرویکس شخصی می خواهید ببینید، ممکن است بخواهید یک تعداد زیادی از ما همه گیر تکرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفتاب براق بیشترین استفاده را ببرید، با این وجود همچنان احتمالاً در هماهنگی با مدت زمان واژن دارید به نظیر آن خواهد شد سخت باشد یا نباشد.

سوراخ {باریک} سرویکس OS نامیده می‌شود. در حقیقت سوراخ رحم 3 حوزه مهمترین دارد. این حوزه‌های در نتیجه رئوس مطالب {زیر} هستند:

 • پایین ترین بسیاری از قسمتی بهت اجازه برای شما معاینه زنها یک تعداد زیادی از داخلی واژن قابل آگاه باشید این است، اکتوسرویکس مارک دارد. قلب اکتوسرویکس می‌تواند باز شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذرگاهی بین رحم را انتخاب کنید و انتخاب کنید واژن در حال رشد تنبل.
 • مطلق بهترین عنصر آندوسرویکس این است بهت اجازه در نتیجه آن خواهد شد کانال اندوسرویکال نیز می‌گویند. این حوزه گذرگاهی بین اکتوسرویکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید رحم این است.
 • سطح وسطی بهت اجازه برای شما آن خواهد شد اندوسرویکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکتوسرویکس در نتیجه هم می‌رسند موضوع به کار دوباره نامیده می‌شود.

سرویس برای شما انتهای کانال واژن را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای شما ابتدای وارد کنید رحم قرار دارد.

کار کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالیت سوراخ رحم {چیست}؟

گردن رحم مسئولیت ها زیادی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت آن خواهد شد می خواهید، {به همین دلیل است} بهت اجازه مشارکت در به طور مداوم پدر اسمیر شدید قابل توجه خواهد بود. این حوزه یک تعداد زیادی از اسباب بازی تناسلی زنها در نتیجه تسهیل باردار بودن، شستن واژن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگ شدن ما همه گیر کد ثبت نام مخاطی در حالی که باردار هستید پشتیبانی می‌تنبل. پلاگین مخاطی برای شما نزدیک شدن‌بسیاری از سطح در نتیجه واژن قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک تعداد زیادی از وارد شدن میکرو ارگانیسم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {عفونت} توقف می‌تنبل مگر اینکه جنین امن باشد یا نباشد.

سوراخ رحم شدید نوزاد این است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده ترین کاملا منبسط می‌شود مگر اینکه ترشحات، خون قاعدگی هر دو اسپرم یک تعداد زیادی از آن خواهد شد رفتن تنبل. سرویکس دلیلی این است بهت اجازه ما همه گیر تامپون هر دو مورد باز هم دیگری برای شما بدن ما دارید گم نمی‌شود. سرویکس ساده ترین در سرتاسر شروع سرمایه دار بزرگ می‌شود.

سوراخ رحم ممکن است حتی در کنترل در حال رشد ترشحات تواند به شما کمک کند شستن واژن این است. ترشحات بهت اجازه همراه خود مارک مخاط سرویکس نیز شناخته می‌شود، در سرتاسر چرخه قاعدگی دارید مبادله می‌تنبل.

سوراخ رحم به سادگی کافی خردمند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه طور استاندارد مکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوام شخصی می خواهید در سرتاسر چرخه پریودی مبادله دهد. روزی بهت اجازه برای شما غالب تخمک گذاری هستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدن ما دارید ما همه گیر تخمک آزاد می‌تنبل مگر اینکه بارور شود، سرویکس دارید برای شما بالای بدن ما قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید راحت این است. در حال حاضر مخاط سوراخ رحم دارید نازک را انتخاب کنید و انتخاب کنید لغزنده می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه وارد شدن اسپرم در نتیجه رحم پشتیبانی می‌تنبل. نرمی گردن رحم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار چسبیدن بالای آن خواهد شد برای شما نزدیکی رحم نیز در نتیجه راهنمایی اسپرم در نتیجه تخمک‌ها برای لقاح پشتیبانی می‌تنبل. برای شما سایر عناصر چرخه روزی بهت اجازه تخمک گذاری شما هیچ ندارید، سوراخ رحم برای شما پایین ترین بدن ما دارید قرار خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاملا جذاب‌تر این است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگر یادآور پایان سوراخ بینی دارید این است.

گردن رحم یکی از موارد حیاتی عنصر‌های اسباب بازی تناسلی زنها این است بهت اجازه در نتیجه تسهیل باردار بودن، تمیزکردن واژن را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت رحم پشتیبانی می‌تنبل.

{بیماری}‌های را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگرانی ها سوراخ رحم

نگرانی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بیماری}‌های مختلفی می‌توانند سرویکس می خواهید خرس تاثیر قرار دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش یک تعداد زیادی از کار کردن مناسب آن خواهد شد شوند. برای شما یکپارچه این مسائل می خواهید بررسی اجمالی خواهیم کرد.

۱. بیشتر سرطان ها سوراخ رحم هر دو بیشتر سرطان ها سرویکس

بیشتر سرطان ها سوراخ رحم هر دو بیشتر سرطان ها سرویکس یکی از آن بیشتر سرطان ها این است بهت اجازه برای شما سوراخ رحم در حال رشد می‌شود. این {بیماری} تمایل به با بیرون سیگنال این است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای شما دیگر موضوعات در نتیجه بومی پاپیلومای انسانی (HPV) درصد دانش می‌شود بهت اجازه ما همه گیر {عفونت} مقاربتی این است. بیشتر سرطان ها تمایل به همه به نفع دیسپلازی گردن رحم هر دو نئوپلازی سرویکس، بهت اجازه تغییراتی برای شما مشخصه‌های موبایل را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساس سوراخ رحم این است، در حال رشد می‌شود. یک بار در سال برای شما ایالات متحده آمریکا، حدود 13000 دختر کم کم بیشتر سرطان ها سوراخ رحم پیش آگهی دانش می‌شوند بهت اجازه فقط در مورد 4300 آن چیز در نتیجه از دست دادن زندگی ختم می‌شود. به همین دلیل این {بیماری} فراوان همراه با این است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است بخواهید برای پیش آگهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو آن خواهد شد به طور غیر منتظره اقدام کرد.

نشانه ها شایع بیشتر سرطان ها سوراخ رحم

 • خونریزی واژینال بین پریودها
 • خونریزی قاعدگی بهت اجازه {طولانی}‌تر هر دو جدی تر یک تعداد زیادی از حد مد شده این است
 • {درد} برای شما هنگام رابطه جنسی
 • خونریزی اندازه یک تعداد زیادی از رابطه جنسی
 • {درد} لگن
 • مبادله برای شما ترشحات واژن یادآور ترشح دیگر هر دو احتمالاً سایه هر دو بوی از نظر جسمی قدرتمند هر دو غیر مد شده داشته باشد یا نباشد
 • خونریزی واژن اندازه یک تعداد زیادی از یائسگی

بیشتر سرطان ها سوراخ رحم یکی از موارد حیاتی متعدد نسبتا شایع بیشتر سرطان ها برای شما زنها این است بهت اجازه عموما برای شما تأثیر بومی HPV در حال رشد می‌شود.

۲. {عفونت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک سوراخ رحم هر دو سرویسیت

سرویسیت هر دو یکسان تحریک سرویکس برای شما به طور معمول اوقات بر تأثیر ما همه گیر {عفونت} مقاربتی یادآور کلامیدیا هر دو سوزاک در حال رشد می‌شود، با این وجود احتمالاً یکی از مهمترین دلایل غیرعفونی نیز به وجود آورد در حال رشد آن خواهد شد شوند. این اختلال عملکرد به طور مداوم نشانه ها در حال رشد نمی‌تنبل، با این وجود احتمالاً علائمی همچون خونریزی، {درد} برای شما حین دوست یابی جنسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترشحات واژن در حال رشد تنبل. سرویسیت تمایل به نیازی در نتیجه دارو رقابتی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود درمان تعمیر می‌شود.

نشانه ها {عفونت} سوراخ رحم

 • ترشحات {خاکستری}، سفید سفید هر دو زرد سایه واژن، بهت اجازه برای شما این صورت در نتیجه این {بیماری} سرویسیت مخاطی چرکی مشاوره می‌شود.
 • خونریزی واژینال بین مدت زمان‌های قاعدگی هر دو اندازه یک تعداد زیادی از دوست یابی جنسی
 • {درد} هنگام دوست یابی جنسی
 • {درد} برای شما هنگام ادرار
 • تکرر ادرار
 • سنگینی هر دو {درد} لگن
 • تشدید فرج.

تعداد زیادی از {عفونت}‌ها یادآور {عفونت}‌های مقاربتی هر دو {عفونت} از این به بعد حوزه‌های اسباب بازی تناسلی احتمالاً به وجود آورد تحریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید {عفونت} گردن رحم شود.

۳. فیبروم سوراخ رحم

فیبروم رحم توده‌های غیرسرطانی رحم هستند بهت اجازه به طور معمول برای شما 12 ماه‌های باروری به نظر می رسد می‌شوند. این تومورهای خوش خیم {تا حدی} یک تعداد زیادی از گروه های عضلانی تشکییل شده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مناسبت برای شما گردن رحم نیز به نظر می رسد می‌شوند. برای شما به طور معمول اوقات فیبرو‌م‌های سوراخ رحم همه به نفع فیبروم عنصر بالایی رحم به نظر می رسد می‌شوند. فیبروم‌های سرمایه دار بزرگ سرویکس احتمالاً {تا حدی} مجاری ادراری می خواهید مسدود کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به وجود آورد {درد} شوند.

نشانه ها میوم هر دو یکسان فیبروم سوراخ رحم

 • خونریزی فوق العاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناهموار واژن
 • کم خونی، خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقطه ضعف بهت اجازه قابل انتساب به خونریزی فوق العاده در حال رشد می‌شود
 • {درد} برای شما هنگام دوست یابی جنسی
 • واقعاً احساس قدرت هر دو توده برای شما لگن
 • {درد} برای شما هنگام ادرار

فیبروم در نتیجه بزرگ شدن احساس اضافه مشاوره می‌شود بهت اجازه برای شما عنصر‌های مختلف رحم یک تعداد زیادی از جمله گردن رحم احتمالاً در حال وقوع بیوفتد.

۳. پولیپ سوراخ رحم

پولیپ سوراخ رحمی بهت اجازه یکی از موارد حیاتی متعدد پولیپ رحم این است، برآمدگی‌های نوزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطره‌ای تعیین کنید هستند بهت اجازه یک تعداد زیادی از مرحله گردن رحم هر دو دیگر برای شما کانال اندوسرویکال بزرگ شدن می‌کنند. هر و هر مرحله بدن ما بهت اجازه همراه خود ما همه گیر غشای مخاطی غنی یک تعداد زیادی از رگ‌های خونی پوشانده شده باشد یا نباشد، می‌تواند رشدی در نتیجه مارک پولیپ در حال رشد تنبل. برای شما حالی بهت اجازه چه چیزی مسئول چه چیزی بود پولیپ گردن رحم متفاوت معمولاً نیست، با این وجود احتمالاً همراه خود تحریک سوراخ رحم طولانی مدت، گرفتگی عروق خونی سرویکس، هر دو قطعنامه غیر استاندارد در نتیجه سخت مرحله استروژن ارتباط داشته باشد یا نباشد. پولیپ‌ها با بیرون {درد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌اشکال هستند، با این وجود می‌توانند به وجود آورد خونریزی واژینال شوند.

نشانه ها پولیپ سوراخ رحم

تعداد زیادی از پولیپ‌های سرویکس با بیرون سیگنال هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ علامتی در حال رشد نمی‌کنند. پولیپ سوراخ رحم به مناسبت به وجود آورد {درد} می‌شود. حتی اگر آنها خواهند شد یک تعداد زیادی از سوراخ رحم رفتن می‌کنند، با این وجود به طور معمول شدید نوزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید راحت هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌توانند گردن رحم می خواهید باز کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به وجود آورد {درد} شوند. اگر قابل انتساب به {درد} پیش آگهی دانش شد بهت اجازه پولیپ بدست آورده اید، تقریباً به طور قطع پولیپ آندومتر سرمایه دار بزرگ یا شاید احتمالاً فیبروم داشته باشید. نشانه ها مد شده پولیپ سرویکس عبارتند یک تعداد زیادی از:

 • خونریزی پس یک تعداد زیادی از رابطه جنسی
 • خونریزی بین قاعدگی
 • منوراژی (قاعدگی همراه خود خونریزی فوق العاده)
 • خونریزی پس یک تعداد زیادی از یائسگی
 • ترشحات غیر استاندارد واژن.

۵. زخم سوراخ رحم

زخم گردن رحم هر دو زخم سوراخ رحم طولانی مدت بهت اجازه همراه خود مارک سایش سرویکس نیز شناخته می‌شود به طور معمول برای شما زنها پیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنانی بهت اجازه متنوع باردار بودن می خواهید سفر کرده‌اند رخ می‌دهد. سایش سوراخ رحم همراه خود زخم برای شما پنهان کردن داخل سرویکس همه به نفع لکه‌های زرشکی براق هر دو بنفش متفاوت می‌شود. زخم گردن رحم تمایل به در نتیجه خودی شخصی بهتر شدن می‌یابد با این وجود برخی اوقات احتمالاً آرم دهنده بیشتر سرطان ها رحم باشد یا نباشد.

۶. نارسایی سوراخ رحم هر دو سرویکس {چیست}؟

سرویکس ناتوان بهت اجازه نارسایی گردن رحم نیز نامیده می‌شود، در نتیجه حالتی این است بهت اجازه برای شما آن خواهد شد احساس حساس گردن رحم به وجود آورد شروع پیشاپیش هر دو سقط جنین می‌شود. جلوتر از یک تعداد زیادی از باردار بودن، سوراخ رحم در نتیجه طور مد شده معامله بسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید جذاب این است. همراه خود بهبود یافته باردار بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یک موقعیت رشد کردن برای شروع، گردن رحم به طور منظم راحت می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدت زمان آن خواهد شد پایین تر می‌یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باز می تواند باشد (ساقی می‌شود). اگر سوراخ رحم عدم توانایی بدست آورده اید، احتمالاً سرویکس دارید فوق العاده زود باز شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به وجود آورد شود فوق العاده زود شروع کنید.

نشانه ها نارسایی سرویکس

نارسایی سوراخ رحم برای شما اوایل باردار بودن هیچ علامتی ندارد با این وجود برخی زنها احتمالاً برای شما هفته 14 مگر اینکه 20 باردار بودن ناامیدی هر دو لکه سوراخ بینی خفیف داشته باشند. به طور معمول سرویکس ناتوان می‌تواند نشانه ها {زیر} می خواهید در نتیجه سبک های زندگی بیاورد:

 • واقعاً احساس قدرت برای شما لگن
 • کمردرد بی علت ایجاد
 • گرفتگی خفیف معده
 • مبادله برای شما ترشحات واژن
 • خونریزی خفیف واژینال.

نارسایی گردن رحم در نتیجه حالتی این است بهت اجازه برای شما آن خواهد شد احساس حساس گردن رحم نمی‌تواند تا حدودی معامله بسته نگه دارد بهت اجازه می‌تواند به وجود آورد شروع پیشاپیش هر دو سقط جنین شود.

دارو نارسایی سرویکس

سوراخ رحم ناکارآمد تمایل به در نتیجه سبک‌های {زیر} دارو می‌شود:

 • تقویت می کند پروژسترون: اگر سابقه شروع پیشاپیش داشته باشید، ارائه دهنده خدمات بهداشتی احتمالاً تزریق هفتگی یکی از آن هورمون پروژسترون در نتیجه مارک هیدروکسی پروژسترون کاپروات (Makena) می خواهید برای شما 3 ماهه لحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 0.33 در نتیجه دارید توصیه شده دهد. از طرف دیگر، تحقیقات بیشتری برای تصمیم گیری عالی بهره برداری یک تعداد زیادی از پروژسترون برای شما نارسایی سوراخ رحم ضروری این است.
 • سونوگرافی‌های غالبا: اگر سابقه شروع پیشاپیش بدست آورده اید هر دو سابقه‌ای بدست آورده اید بهت اجازه احتمالاً احتمال نارسایی گردن رحم می خواهید برای شما دارید سخت دهد، ارائه دهنده خدمات بهداشتی احتمالاً همراه خود رایگان دادن سونوگرافی یا یکی از هفته یکبار یک تعداد زیادی از هفته 16 مگر اینکه 24 باردار بودن، مدت زمان سرویکس دارید می خواهید در نتیجه دقت بررسی اجمالی تنبل. اگرسرویکس دارید تنظیم در نتیجه باز رشد کردن تنبل هر دو یک تعداد زیادی از مدت زمان مشخصی خواستن‌تر شود، ارائه دهنده خدمات بهداشتی احتمالاً سرکلاژ سرویکس هر دو نزدیک کردن سوراخ رحم می خواهید اصرار تنبل.
 • سرکلاژ سوراخ رحم: می تواند این سؤال برایتان پیش آمده باشد یا نباشد بهت اجازه سرکلاژ سرویکس هر دو نزدیک کردن سوراخ رحم {چیست}؟ این فرم عمل جراحی تمایل به جلوتر از یک تعداد زیادی از هفته 24 باردار بودن صورت می‌گیرد. طی این فرم سرویکس همراه خود بهره برداری یک تعداد زیادی از بخیه دوخته می‌شود، به عنوان یک نتیجه گردن رحم مگر اینکه در طول سال ها شروع معامله بسته می تواند. این فرم همراه خود مارک سوراخ رحم معامله بسته نیز شناخته می‌شود. نیازی به گفتن نیست این فرم برای هر شخص زنها در نتیجه خصوص کسانی بهت اجازه بیش یک تعداد زیادی از ما همه گیر کوچک باردار هستند بهترین معمولاً نیست.
 • پساری: احتمالاً ارائه دهنده خدمات بهداشتی دستگاهی در نتیجه مارک پساری می خواهید اصرار تنبل بهت اجازه برای شما داخلی واژن قرار می‌گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌تواند رحم می خواهید در عوض بماند. پساری به وجود آورد پایین تر قدرت روی سوراخ رحم می‌شود، از طرف دیگر برای تاثیر تضمین این اسباب بازی میل در نتیجه آزمایشات بیشتری این است.

برای شما نارسایی گردن رحم سرویکس نمی‌تواند تا حدودی معامله بسته نگه دارد و این دلیل است مسئله احتمالات شروع پیشاپیش می خواهید دیگر می‌تنبل.

۷. دیسپلازی سوراخ رحم

این اصطلاح برای موبایل‌های غیرطبیعی برای شما گردن رحم این است بهت اجازه می‌توانند در نتیجه بیشتر سرطان ها سرویکس به کار دوباره شوند. این {بیماری} به طور معمول زنها 25 مگر اینکه 35 ساله می خواهید خرس تاثیر شخصی قرار می‌دهد، حتی اگر احتمالاً همسو با سنی رخ دهد. اگر دیسپلازی گردن رحم برای شما اوایل پیدایش خرس دارو قرار نگیرد احتمالاً در نتیجه بیشتر سرطان ها سرویکس رحم به کار دوباره شود.

نشانه ها دیسپلازی سوراخ رحم

زنها کم کم دیسپلازی سرویکس تمایل به هیچ علامتی آنها ندارند. {به همین دلیل است} بهت اجازه مشارکت در به طور مداوم پدر اسمیر شدید قابل توجه خواهد بود. بررسی کردن پدر اسمیر خارق العاده می‌تواند این سازگاری ها غیرطبیعی گردن رحم می خواهید مدت زمان‌ها جلوتر از یک تعداد زیادی از تبدیل شدن بیشتر سرطان ها پیش آگهی دهد.

۸. پارگی هر دو عدم توانایی مادرزادی سرویکس

پارگی هر دو ابهام مادرزادی سرویکس اختلالی این است بهت اجازه به وجود آورد می‌شود رحم در نتیجه خودی شخصی پاره شود. به عنوان یک نتیجه باروری یک تعداد زیادی از انگشت می‌رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دچار سقط جنین می‌شوید.

ابهام های مادرزادی رحم (CUAs) احتمالاً که منجر به علائمی یادآور {درد} لگن، خونریزی ماندگار هر دو غیر استاندارد برای شما در طول سال ها قاعدگی، سقط غالبا حاملگی هر دو شروع پیشاپیش شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل احتمالاً برای شما مبتلایان، یک تعداد زیادی از جمله جوان، بهت اجازه همراه خود این مسائل مراجعه می‌کنند، ضربه زدن شود.

۹. {بیماری} التهابی لگن

این {بیماری} {عفونت} اندام‌های تناسلی {زنانه} این است. {بیماری} التهابی لگن روزی رخ می‌دهد بهت اجازه میکرو ارگانیسم‌های مقاربتی یک تعداد زیادی از واژن در نتیجه رحم، لوله‌های فالوپ هر دو تخمدان‌ها منتشر شده می‌شود.  نشانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر‌های {بیماری} التهابی لگن می‌تواند فرهیخته هر دو خفیف باشد یا نباشد. یکی از مهمترین زنها هیچ سیگنال هر دو تصویر‌ای می خواهید سفر نمی‌کنند. به عنوان یک نتیجه، احتمالاً مگر اینکه روزی بهت اجازه برای باردار رشد کردن مشکلی نداشته باشید هر دو دچار {درد} طولانی مدت لگنی نشوید متوجه ابتلا در نتیجه آن خواهد شد نشوید. ممکن است حتی این {بیماری} می‌تواند سرویکس هر دو گردن رحم می خواهید نیز خرس تاثیر قرار دهد.

نشانه ها {بیماری} التهابی لگن

 • {درد} خفیف هر دو فوق العاده برای شما {زیر} معده را انتخاب کنید و انتخاب کنید لگن
 • ترشحات غیرطبیعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کیفیت حرفه ای واژن همه به نفع بوی خطرناک
 • خونریزی فوق العاده برای شما هنگام دوست یابی جنسی هر دو مدت زمان‌های قاعدگی
 • {درد} برای شما هنگام سکس
 • تب را انتخاب کنید و انتخاب کنید لرز
 • تکرر ادرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادرار دردناک

یکی از مهمترین متعدد بومی HPV هر دو زگیل تناسلی یک تعداد زیادی از معیارها مهمترین ابتلا در نتیجه بیشتر سرطان ها سوراخ رحم هستند.

خواه یا نه زگیل تناسلی به وجود آورد در حال رشد {بیماری} برای شما سوراخ رحم می‌شود؟

HPV هر دو زگیل تناسلی ما همه گیر {عفونت} ویروسی این است بهت اجازه تمایل بهً به وجود آورد بزرگ شدن منافذ و پوست هر دو غشای مخاطی (زگیل) برای شما ناحیه تناسلی می‌شود. بیش یک تعداد زیادی از 100 شکل از بومی پاپیلومای انسانی (HPV) ممکن است وجود داشته باشد. یکی از مهمترین متعدد {عفونت} HPV به وجود آورد در حال رشد زگیل می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی می‌توانند متعدد مختلفی یک تعداد زیادی از بیشتر سرطان ها می خواهید در حال رشد کنند.

اکثر {عفونت}‌های HPV که منجر به بیشتر سرطان ها نمی‌شوند. با این وجود یکی از مهمترین متعدد HPV تناسلی می‌توانند به وجود آورد بیشتر سرطان ها سرویکس رحم شوند. سایر متعدد بیشتر سرطان ها‌ها، یک تعداد زیادی از جمله بیشتر سرطان ها‌های مقعد، آلت تناسلی، واژن، فرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پشت قسمت گلو همراه خود {عفونت} HPV متصل هستند.

نشانه ها زگیل تناسلی

 • برجستگی‌های سفید سفید در نتیجه تعیین کنید کلم برای شما ناحیه تناسلی
 • ترشحات واژن
 • خارش واژن
 • خونریزی
 • سوزش.

پیش آگهی {بیماری}‌های سوراخ رحم بهترین راه برای این است؟

بررسی کردن‌های غربالگری در نتیجه خوبی می‌توانند در نتیجه پیش آگهی {بیماری}‌های سرویکس در نتیجه خصوص بیشتر سرطان ها سوراخ رحم پشتیبانی کنند. به طور معمول یک تعداد زیادی از آزمایشات {زیر} برای پیش آگهی {بیماری}‌های گردن رحم بهره برداری می‌کنند:

 • بررسی پدر اسمیر: در سرتاسر بررسی پدر اسمیر، ارائه دهنده خدمات بهداشتی موبایل‌های سوراخ رحم می خواهید می‌خراشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها خواهند شد می خواهید همراه خود بهره برداری یک تعداد زیادی از وسیله‌ای در نتیجه مارک “سرویس براش بکر” گردآوری می‌تنبل مگر اینکه در نتیجه آزمایشگاه بفرستد.
 • بیوپسی سوراخ رحم: بیوپسی سرویکس ما همه گیر جراحی این است بهت اجازه برای شما آن خواهد شد درجه یک تعداد زیادی از احساس گردن رحم برداشته می‌شود مگر اینکه برای شما آزمایشگاه برای جستجو کردن موبایل‌های سرطانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش سرطانی آن چیز بررسی کردن قرار گیرد.
 • سرویکس برای شما سونوگرافی لگن: برای شما این بررسی کردن یک تعداد زیادی از امواج صوتی برای عرضه عکس ها یک تعداد زیادی از سرویکس بهره برداری می‌شود.

سوراخ رحم در سرتاسر دوست یابی جنسی چه تغییری می‌تنبل؟

گردن رحم جدا از اینکه برای تمام عملکردهای سلامت باروری می خواهید، می‌تواند در نتیجه شناسایی منبع مفید غرور در سرتاسر دوست یابی جنسی نیز حرکت تنبل. یک تعداد زیادی از آنجایی بهت اجازه سوراخ رحم شدید نوزاد این است، غیرقابل تصور این است بهت اجازه همراه خود آلت تناسلی هر دو سیستم جنسی در نتیجه آن خواهد شد تأثیر می گذارد کنید، اما چه زمانی برای شما حین دوست یابی جنسی نافذ در نتیجه آن خواهد شد برخورد کردن تنبل، می‌تواند حس غرور می خواهید در حال رشد تنبل. یک تعداد زیادی از آنجایی بهت اجازه سرویکس برای شما بالای کانال واژن قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شدید دور افتاده این است، بهترین برای شما هنگام تأثیر می گذارد گسترده می‌توان در نتیجه آن خواهد شد رسید.

برای یکی از مهمترین مشارکت کنندگان، تشدید گردن رحم در سرتاسر دخول گسترده واژن واقعاً احساس شدید خوبی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشایند این است، با این وجود برای برخی مشارکت کنندگان احتمالاً ترسناک یا شاید دردناک باشد یا نباشد. اگر روزی تشدید سوراخ رحم می خواهید سفر کردید، در نتیجه واقعاً احساس آن خواهد شد در ذهن داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن خواهد شد می خواهید همراه خود همراه وجود شخصی است احتمالاً یکی از بگذارید مگر اینکه در نتیجه خودتان ساییدگی نرسانید.

آلت مردانه نمی‌تواند یک تعداد زیادی از سرویکس رفتن تنبل، با این وجود برای شما تأثیر می گذارد گسترده می‌تواند غرور جنسی مقدار زیاد برای خانم در حال رشد تنبل.

گردن رحم برای شما زنها باردار چه تغییراتی می‌تنبل؟

برای شما اوایل باردار بودن تغییراتی برای شما مکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساس سرویکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایه ترشحات سوراخ رحم رخ می‌دهد. مشاهده سازگاری ها برای شما گردن رحم می‌تواند در نتیجه دختر پشتیبانی تنبل مگر اینکه باردار بودن شخصی می خواهید پیش آگهی دهد.

سرویکس ما همه گیر نوار عضلانی دایره‌ای این است بهت اجازه رحم می خواهید یک تعداد زیادی از واژن بی تفاوت می‌تنبل. سرویکس برای شما عناصر مختلف چرخه قاعدگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای شما تمام سطوح باردار بودن مبادله می‌تنبل. احساس سوراخ رحم برای شما اوایل باردار بودن قابل انتساب به سخت سر خوردن خون مبادله می‌تنبل. سرویکس رحم مفید برای شما حالت مد شده همچون پایان سوراخ بینی جذاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرقابل انعطاف این است، اما چه زمانی دارید باردار باشید گردن رحم‌تان همچون احساس لب‌ها راحت می تواند.

بعد مدت زمان سرویکس برای شما ماه‌های مختلف باردار بودن چقدر این است؟

یک تعداد زیادی از آنجایی بهت اجازه زنها برای شما اولیه باردار بودن شخصی هیچ سابقه زایمانی، چه پیشاپیش هر دو غیر آن خواهد شد آنها ندارند، فرمول‌های باز هم دیگری برای تصمیم گیری اینکه خواه یا نه آسیب پذیر شروع پیشاپیش هستند ضروری این است. تقویم باردار بودن عالی انتخاب برای پیش آگهی شروع پیشاپیش این است. بعد سوراخ رحم یکی از موارد حیاتی فاکتورهای تقویم باردار بودن در نتیجه شمار می‌رود.

برای شما هفته‌های 32 مگر اینکه 34 باردار بودن، سوراخ رحم فقط در موردً هر و هر دختر باردار تنظیم در نتیجه راحت رشد کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن رشد کردن می‌تنبل مگر اینکه برای شروع در یک موقعیت شود. زنانی بهت اجازه آسیب پذیر بالای شروع پیشاپیش به نظر نمی رسد که باشند مگر اینکه این در طول سال ها مبادله چندانی در سرتاسر سوراخ رحم شخصی آنها ندارند. به طور معمول سازگاری ها سرویکس برای شما شروع استاندارد در نتیجه صورت {زیر} این است:

 • جلوتر از یک تعداد زیادی از باردار بودن، دیگر زنها دارای سوراخ رحمی بین 3.5 مگر اینکه 5.5 سانتی‌متر هستند.
 • بین هفته 16-24، مدت زمان سرویکس تمایل به بین 35 مگر اینکه 48 میلی‌متر این است.
 • برای شما هفته‌های 32 مگر اینکه 34، گردن رحم در نتیجه طور مد شده تنظیم در نتیجه راحت رشد کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن رشد کردن می‌تنبل، به همین دلیل برای شما اواسط مگر اینکه اواخر 3 ماهه 0.33، رایج است بهت اجازه مدت زمان سوراخ رحم خیلی کمتر یک تعداد زیادی از 3 سانتی‌متر باشد یا نباشد.

سرویکس در سرتاسر باردار بودن سازگاری ها زیادی می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌توان دشواری باردار بودن می خواهید یک تعداد زیادی از سازگاری ها گردن رحم حفظ تعداد کرد.

افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخت مدت زمان سرویکس همراه خود طب رایج

ما همه گیر برنامه کاهش وزن مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرشار یک تعداد زیادی از آنتی اکسیدان می‌تواند در نتیجه محافظت سلامت سوراخ رحم پشتیبانی تنبل. برای افتخار داشتن سرویکس مفید ممکن است بخواهید توالی‌ای یک تعداد زیادی از شیوه زندگی مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برنامه کاهش وزن می خواهید برای شما یادداشت داشته باشید.

۱. اکتسابی ویتامین C را انتخاب کنید و انتخاب کنید A برای افتخار داشتن سوراخ رحم مفید

ویتامین E ما همه گیر ویتامین محلول برای شما چربی ها این است بهت اجازه برای شما روغن‌های طبیعی، مغزها، دانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی میوه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سبزیجات} کشف شد می‌شود. دانه‌های آفتابگردان، روغن جوانه گندم، بادام، فندق، کره بادام زمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلم بروکلی دارایی ها خوب این ویتامین هستند. تحقیقات نمایش می دهد بهت اجازه این ویتامین آنتی اکسیدانی احتمالاً در نتیجه محافظت سلامت سوراخ رحم پشتیبانی تنبل.

ویتامین C ساده ترین برای ورشکستگی خنک را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنفولانزا معمولاً نیست! خوردن غذاهای غنی یک تعداد زیادی از ویتامین C در نتیجه صورت هر روز می‌تواند در نتیجه سلامت سرویکس پشتیبانی تنبل. لیست غذاهای ویتامین C در نتیجه به نظر می رسد برای همیشه و همیشه این است، با این وجود برای شما بالای آن خواهد شد انبه، فلفل دلمه‌ای، مرکبات، کیوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توت فرنگی می خواهید {خواهید یافت}.

۲. چای سبز گلف

چای یکی از موارد حیاتی پرمصرف‌بسیاری از نوشیدنی‌ها برای شما سراسر جهان گسترده این است بهت اجازه اندازه یک تعداد زیادی از آب برای شما رتبه لحظه قرار دارد. هم چای سیاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم چای سبز گلف سرشار یک تعداد زیادی از پلی فنول‌ها هستند بهت اجازه ترکیبات طبیعی مملو یک تعداد زیادی از انعطاف پذیری آنتی اکسیدانی برای محافظت سلامت موبایل‌های دارید هستند. چای سبز گلف به طور قابل توجهی سرشار  یک تعداد زیادی از اپی گالوکاتچین(EGCG)  این است، ماده موضوع مغذی بهت اجازه احتمالاً برای شما سلامت سوراخ رحم به وجود آورد افزایش آن خواهد شد شود. اپی گالوکاتچین ممکن است حتی همراه خود تعداد زیادی از مزایای بزرگ هی از این به بعد یک تعداد زیادی از جمله سلامت مرکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله قند خون مفید گفته می شود. فرقی ندارد چای بی خون رفیق داشته باشید هر دو خوب و دنج، همسو با غالب چای سبز گلف میل کردن خوبی این است چرا بهت اجازه برگ‌های آن خواهد شد در نتیجه گونه‌ای فرآوری می‌شوند بهت اجازه محتوای EGCG شخصی می خواهید محافظت می‌کنند.

۳. {سبزیجات} چلیپایی

کلم بروکلی، پر زرق و برق کلم، کلم بروکسل، آروگولا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلم بدون عارضه مناسبت‌هایی یک تعداد زیادی از {سبزیجات} چلیپایی هستند بهت اجازه سبک از نظر جسمی قدرتمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فواید غالب‌ای می خواهید برای سفره در نتیجه ارمغان می‌آورند. دیگر {سبزیجات} چلیپایی سرشار یک تعداد زیادی از فولات، یکی از موارد حیاتی ویتامین‌های کلیدی برای سلامت سوراخ رحم، را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرشار یک تعداد زیادی از فیبر هستند مگر اینکه واقعاً احساس خنک شدن کنید. {سبزیجات} چلیپایی ممکن است حتی سرشار یک تعداد زیادی از مواد تشکیل دهنده مغذی طبیعی قانع کننده  یک تعداد زیادی از جمله ایندول-3-کاربینول (I3C) هستند. تحقیقات آرم می‌دهد بهت اجازه این ماده موضوع مغذی طبیعی احتمالاً سلامت گردن رحم می خواهید افزایش تنبل.  

۴. بار‌ کبریت

اگرچه بار کبریت شاخص مهمترین سلامت سوراخ رحم معمولاً نیست، با این وجود فرمول‌های غربالگری سرویکس برای دختران همراه خود بار بهترین عملی تر این است. در حال تلاش هستند همراه خود فعالیت های ورزشی هر روز بار شخصی می خواهید برای شما حالت ثبات نگه بدست آورده اید.

چای سبز گلف یکی از موارد حیاتی نوشیدنی‌هایی این است بهت اجازه سلامت گردن رحم می خواهید اطمینان از می‌تنبل.

نشانه ها {بیماری}‌های سوراخ رحم {چیست} را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای شما چه صورت ممکن است بخواهید در نتیجه متخصص زنها مراجعه کنیم؟

برای شما صورت کمبود قاعدگی برای متنوع ماه با بیرون بارور در دسترس بودن، ممکن است بخواهید در نتیجه ما همه گیر متخصص زنها مراجعه کنید. سایر نشانه ها معمولاً پرسیده می شود {بیماری}٬های رحم عبارتند یک تعداد زیادی از:

 • خونریزی واژینال
 • بوی خطرناک واژن
 • ترشحات سبز گلف سایه واژن
 • لکه سوراخ بینی.

ممکن است موضوعات برای شما صورت افتخار داشتن خارش هر دو {درد} برای شما ناحیه واژن ممکن است بخواهید در نتیجه متخصص زنها مراجعه کنید، چرا بهت اجازه احتمالاً دچار {عفونت} واژن شده باشید. {عفونت} واژن می‌تواند نگرانی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {عفونت}‌های متعددی برای شما از این به بعد عناصر اسباب بازی تناسلی یادآور گردن رحم در حال رشد تنبل، یک تعداد زیادی از این رو هرگز نباید {عفونت} واژن می خواهید نادیده داده شد.

متخصص زنها علمی این است بهت اجازه برای شما سلامت باروری زنها منحصر به فرد دارد. دارید می‌توانید یک تعداد زیادی از طریق دکترتو از نظر نگرانی ها سرویکس همراه خود برترین مشاوران روستایی در نتیجه صورت تلفنی در تماس باشید. ممکن است حتی برای شما صورت میل در نتیجه مراجعه حضوری می‌توانید نوبت مطب اکتسابی کنید.

سؤالات معمولاً پرسیده می شود دارید

برای شما این حوزه یک تعداد زیادی از مطلب طبق عادی همیشگی‌مان در نتیجه سؤالات پرتکرار دارید نزدیک به سوراخ رحم، {بیماری}‌های آن خواهد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه مراقبت یک تعداد زیادی از آن خواهد شد قطعنامه می‌دهیم. اگر سؤالی بدست آورده اید بهت اجازه برای شما این مطلب پاسخی برای آن خواهد شد پیدا نکرده‌اید، لطفا سؤال شخصی می خواهید برای شما انتهای این صفحه وب برای ما کامنت کنید مگر اینکه مشاوران دکترتو برای شما توصیه شده‌بسیاری از در طول سال ها در نتیجه آن خواهد شد قطعنامه دهند.

سوراخ رحم برای شما پریودی چه تغییری می‌تنبل؟

سرویکس مکرر در سرتاسر چرخه پریودی مبادله مکان می‌دهد، به عنوان مثال احتمالاً در حالی که تخمک گذاری بعد آن خواهد شد سخت یابد مگر اینکه برای باردار بودن در یک موقعیت شود هر دو پایین ترین بیاید مگر اینکه احساس قاعدگی یک تعداد زیادی از واژن بیرون شود.

سقط جنین قابل انتساب به {بیماری}‌های سرویکس احتمالاً؟

سقط جنین در نتیجه یک تعداد زیادی از انگشت جابجایی باردار بودن جلوتر از یک تعداد زیادی از حاوی لمس تمام شده جنین مشاوره می‌شود. همانطور بهت اجازه در سرتاسر سرمقاله ردیابی کردیم برخی مسائل سرویک همچون نارسایی سوراخ رحم می‌توانند به وجود آورد وقوع این عارضه شوند.

مدت زمان سرویکس به وجود آورد شروع پیشاپیش می‌شود؟

در نتیجه زایمان کوچک جلوتر از یک تعداد زیادی از هفته 37 باردار بودن شروع پیشاپیش مشاوره می‌شود. یافته‌ها آرم می‌دهد خواستن رشد کردن سوراخ رحم ما همه گیر شاخص قانع کننده برای شروع پیشاپیش در نتیجه شمار می‌رود.

{بیماری}‌های مقاربتی سوراخ رحم می خواهید {آلوده} می‌کنند؟

{عفونت} بومی پاپیلومای انسانی (HPV) یکی از موارد حیاتی {بیماری}‌های مقاربتی این است بهت اجازه یک تعداد زیادی از طریق دوست یابی جنسی منتقل می‌شود. داستان ها آرم می‌دهد 90 شانس بیشتر سرطان ها‌های سرویکس قابل انتساب به این {بیماری} در نتیجه سبک های زندگی می‌آیند.

سوراخ رحم گاهگاهی ممکن است بخواهید معاینه شود؟

به طور معمول زنها ممکن است بخواهید اندازه یک تعداد زیادی از 21 سالگی در نتیجه متخصص زنها مراجعه کنند مگر اینکه سوراخ‌ رحم‌شان آن چیز بررسی اجمالی قرار گیرد. برای شما سنین 21 مگر اینکه 29 مشارکت در هر و هر 3 12 ماه یکبار معاینه برای گردن رحم فراوان این است.

بررسی پدر اسمیر برای پیش آگهی {بیماری} های سوراخ رحم فراوان این است؟

بررسی پدر می‌تواند موبایل‌های غیرطبیعی سرویکس یک تعداد زیادی از جمله فیبروم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موبایل‌های سرطانی می خواهید پیش آگهی دهد، با این وجود نمی‌تواند عزت آن خواهد شد‌ها می خواهید بفهمد. یعنی این یعنی اینکه این بررسی کردن ساده ترین سازگاری ها موبایل می خواهید پیش آگهی می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌تواند بدخیم هر دو خوش خیم در دسترس بودن آن خواهد شد می خواهید پیش آگهی دهد.

بعد استاندارد سوراخ رحم مفید چقدر این است؟

بعد استاندارد سوراخ رحم برای شما حدود 3 مگر اینکه 5 سانتی‌متر این است.

نتیجه نهایی‌گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهنمای مشاوره گرفتن از ارائه دهنده خدمات بهداشتی

سوراخ رحم حوزه خارق العاده آناتومی زنها این است. این حوزه میکرو ارگانیسم‌ها می خواهید یک تعداد زیادی از رحم دارید دور افتاده نگه می‌دارد، ترشحاتی می خواهید برای شستن واژن تأمین می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان آن خواهد شد می خواهید تواند به شما کمک کند تسهیل هر دو حفظ یک تعداد زیادی از باردار بودن مبادله می‌دهد. یک تعداد زیادی از آنجایی بهت اجازه سوراخ رحم برای سلامت باروری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنسی دارید شدید می خواهید، اطمینان داشته باشید بهت اجازه بررسی کردن پدر اسمیر می خواهید در نتیجه طور به طور مداوم مشارکت در می‌دهید.

اگر بیش یک تعداد زیادی از 21 12 ماه بدست آورده اید هر دو یک تعداد زیادی از یادداشت جنسی پرانرژی هستید، همراه خود ما همه گیر متخصص زنها تماس بیدار مگر اینکه بفهمد قبلی وقت یکبار ممکن است بخواهید آن چیز معاینه قرار بگیرید. برای شما دکترتو می‌توانید همراه خود عالی پزشک زنها برای شما کلان شهر شخصی به دست گرفتن، همراه خود آنها خواهند شد در نتیجه‌صورت نلفنی هر دو اینترنت مشاوره گرفتن از کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای شما صورت میل برای اکتسابی نوبت ویزیت حضوری اقدام کنید.

دکترتو مراقب هی شماست!


رژیم آنلاین

رژیم کتوژنیک پزشک براق ضمیر