دستگیری دزد قابل اعتماد محتویات داخلی اتومبیل برای شما قرچکدلیل این ثبت سلامتی نو دلیل این نقل تنوع از روده ها {اطلاع رسانی} ستاد فرماندهی انتظامی شرق استان تهران سرهنگ مرتضی ملکی همراه خود گفتن این خبر تصدیق شد: برای شما پی شیوع متفاوت فقره خانه شکنی محتویات داخلی اتومبیل برای شما مرحله شهرستان قرچک ، روبرو شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری دزد هر دو سارقان دلیل این صورت ویژه برای شما برنامه ماموران کلانتری ۱۱ این شهرستان دلیل این توصیه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرماندهی جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان قرچک قرار داده شد.

وی افزود : ماموران همراه خود مشارکت در فعالیتها اطلاعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت در گشت زنی‌های نامحسوس ، شناسه دزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخفیگاهش می خواهید روبرو شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس تنوع از وحدت همراه خود مراجع قضائی درصد دلیل این دستگیری وی اقدام کردند.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان قرچک اظهار داشت: متهم همراه خود کلمه خودروی گشت مقامات اجرای قانون، مبادرت دلیل این خطرناک کرد که کمکت کني همراه خود شتابزده حرکت ماموران دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل این کلانتری منتقل شد .

وی در موضوع این که کمکت کني متهم ساکن تهران بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان قرچک می خواهید دلیل این شناسایی وقت گذرانده مشارکت در خانه شکنی ترجیح دادن کرده این است افزود: همراه خود بررسی  مخفیگاه متهم برای شما شهرستان قرچک، مقادیری اموال مسروقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخدر مکان یابی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای شما مواجهه همراه خود ادله مقامات اجرای قانون، دلیل این ارتکاب ۱۶ فقره خانه شکنی تنوع از خودروهای گمشده از کیت حفاظت اعتراف کرد.

سرهنگ ملکی تصدیق شد: متهم اموال مسروقه می خواهید همراه خود مبالغ ناچیزی دلیل این ما همه گیر مالخر می‌فروخت که کمکت کني روبرو شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری مالخر نیز برای شما برنامه قرار دارد.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان قرچک ازشهروندان خواست مگر اینکه برای شما صورت کلمه هر و هر گونه موضوعات نامشخص همانطور که صحبت می کنیم وضعیت می خواهید تنوع از طریق روده ها فوریت های پلیسی ۱۱۰ دلیل این ماموران اطلاع دهند .

قرچک همراه خود ۲۷۰ 1000 نفر گروه برای شما ۳۰ کیلومتری جنوب‌شرق تهران یافت می شود.