درمان معتاد در مطالعه اولیه لنفوم بهبودی کامل را نشان می دهدسیهیکاگو – Adicet Bio روز دوشنبه گزارش داد که یک درمان منحصر به فرد و بدون استفاده از نوع خاصی از سلول های T باعث بهبودی کامل در بیماران مبتلا به لنفوم های پیشرفته و تهاجمی سلول B، از جمله بیماران مبتلا به سرطان که پس از دریافت CAR- شخصی عود کرده اند، می شود. درمان تی.

در مطالعه مراحل اولیه، شش بیمار از هشت بیمار پس از یک بار تزریق درمان Adicet به نام ADI-001 به بهبودی کامل دست یافتند. درمان سه نفر از بیماران به خصوص دشوار بود زیرا آنها با لنفوم هایی که پس از دریافت درمان های CAR-T عود کرده بودند وارد مطالعه شدند. Adicet گفت که همه با ADI-001 بهبودی کامل داشتند.

قفل این مقاله را با اشتراک در STAT+ باز کنید و از 30 روز اول رایگان خود لذت ببرید!

شروع کنید