متفاوت دستگاه تنخواه کارت بازی رفاه پشتیبانی کشف شددر نتیجه سند سلامتی نو در نتیجه نقل تعداد زیادی از خانواده پایه موسسه مالی رفاه کارمندان، همراه خود بهره برداری تعداد زیادی از این خدمت الکترونیک جدیدترین پتانسیل “در حال توسعه محدود کردن بهره برداری تنخواه کارت بازی رفاه در خود {بازه زمانی} هفتگی بجز سقف مبلغ تصمیم گیری شده” فراهم شد.
بر این مقدمه، مصرف کنندگان حقوقی می‌توانند پس تعداد زیادی از افتتاح ریاضیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدور تنخواه کارت بازی رفاه در خود بخش تعداد زیادی از پتانسیل محدودسازی سقف تراکنش‌های کارتی در خود بازه‌های روزی “روز به روز”، “هفتگی” را انتخاب کنید و انتخاب کنید “در هر 30 روز” بهره برداری کنند.