خواسته های نامشخص تولیدکنندگان اوره در ایالت


بورسان: مطالبات شرکت های اوره در کشور به حدود 20 میلیارد تومان رسیده است. این انباشته شدن مطالبات شرکت های اوره در دولت در سال های اخیر باعث کاهش توانایی شرکت های اوره برای تقسیم سود در مجامع سال های گذشته شده است.
همچنین به نظر می رسد در گزارش های بهاره مالیات دولتی برای صنعت اوره ابهاماتی وجود دارد که تحلیلگران صنعت باید از آن آگاه باشند.

در شمارش معکوس امروز به همراه معصومه طاهرخانی کارشناس بازار مالی به بررسی مهم ترین ریسک ها و چالش های صنعت اوره پرداختیم.