مختصر دیدار استقلال ۴ – ۵ نساجی در خود به خود ضربات پنالتیدر نتیجه پرونده سلام اونجا نو، مختصر دیدار خدمه های {فوتبال} استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید نساجی در خود به خود سطح طاعون چهارم بسیار عالی جام حذفی بهت اجازه همراه خود جذب می کند با بیرون پر زرق و برق در نتیجه ضربات پنالتی کشیده تبدیل شد به را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خود به خود ضربات پنالتی همراه خود ضربه ای بهت اجازه آمانوف بارهای کف دست داد در نتیجه مزایای دریافت شاگردان الهامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صعود در نتیجه نیمی از بسیار عالی خاتمه کشف شد میل به ایجاد یک ببینید.