بیرون رفتن تنوع از تله رانت صادراتی


حسین حقگو، کارشناس مقرون به صرفه

جدال واردات را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات در خود کشورمان در نتیجه‌یکی از آن مربوط به حکایت «علم بهترین کار هر دو ثروت» این است. سیستم مالی انقلابی در خود کشورمان در خود در سراسر توسعه توانایی مطلقه تعیین کنید داده شد بهت کمک کني اگر چه برخی نهادهای انقلابی نظیر سرمایه‌گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیمات ارضی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بورکراسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … می خواهید در نتیجه ارمغان آورد، با این وجود همراه خود در حال رشد انحصار در خود برخی دارایی ها مقرون به صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حال رشد فضای غیر تهاجمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلط نگرانی ها یک سیاستمدار بر نگرانی ها مقرون به صرفه، ساخت‌ای نامتوازن می خواهید تعیین کنید داد. این دشواری ساخت‌ای در خود شوق حرکتی شخصی همراه خود الگوهای مقرون به صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری آمیخته تبدیل شد بهت کمک کني در سراسر‌گرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمرکزگرایی می خواهید تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری می خواهید در نتیجه‌عمق تضعیف کرد. حاکمیت 2 نمونه «خودکفایی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «سوئیچ واردات» مولفه‌های مقرون به صرفه می خواهید در نتیجه‌گونه‌ای سامان داد بهت کمک کني خیلی کمتر پتانسیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشانی تنوع از مقرون به صرفه پویا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم‌درجه در سراسر جهان داشته باشند.

در خود این الگوها در دسترس بودن نیازهای اجباری مبنا قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن‌کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدکننده در خود تضاد همراه خود {یکدیگر} معنا شده‌اند. اکنون نیست حقوق تصرف اطمینان دادن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون نیست هزینه مربوطه‌ها (هزینه تغییر ارز خارجی، بهره بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه قدرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید…) در واقع بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون نیست سرمایه‌گذاری بین المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوزه داخلی ترین اصالت داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأیید شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر شخص راهی که در آن‌ها در نتیجه پیشرفته ترین و پیشرفته ترین ختم شده، دولتی هر شخص‌کاره. ساخت صنایع نیز در خود این الگوها اصولاً اساساً مبتنی بر دارایی ها استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع با کیفیت صنعتی مشابه فلز را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتروشیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهد شد صنایع مصرفی ایده آل مناسب برای {بازار} داخلی {بوده است}. نتیجه نهایی آنکه طی دهه گذشته‌ها، مقرون به صرفه اصولاً انحصاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیررقابتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناکارآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانتی در خود کشورمان مسلط {بوده است}.

همه از طریق حدود 11 دستور کار ساخت‌ای سعی تبدیل شد {تا حدی} این مصائب به حداقل رساندن را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهی که در آن‌های برای بیرون رفتن تنوع از این بن‌بست گشوده شود. در خود 2 2 مدت زمان باستانی، دهه 40 عکس ولتایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستور کار‌های 0.33 مگر اینکه {پنجم} عمرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اواسط نوزده دهه هفتاد مگر اینکه نوزده دهه هشتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستور کار لحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً دستور کار 0.33 ساخت همراه خود در خود پیش آویزان کردن پوشش‌هایی در خود جهت حل کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایداری مولفه‌های سیستم مالی کلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش‌سوراخ بینی‌پذیر تبدیل شدن به آن خواهد شد، فراهم تبدیل شدن به پتانسیل حضور سرمایه‌گذاران داخل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین المللی، پرانرژی تبدیل شدن به حوزه داخلی ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادسازی های انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… رشدهای معقول ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت‌ای نسبتا ایمن می خواهید همه از طریق ما همه گیر دهه گذشته برای سیستم مالی روستایی در نتیجه ارمغان معرفی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبب بهتر شدن اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درآمد} سرانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه خانواده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگسالی تجاری روستایی شده این است.

تنوع از 2 مدت زمان، دستور کار 0.33 ساخت نزدیک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دم انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد توجه قرار گرفت ماست. در خود این دستور کار همراه خود متعهد شدن پوشش لیست قیمت‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر روبرو شدن سلیقه‌ای همراه خود وارادات را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات (موضوع 115 – پیشرفته ترین و پیشرفته ترین موظف این است برای رشد جایگزین بین المللی محدودیت ها غیرتعرفه‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرفنی می خواهید همراه خود رعایت محدودیت‌های شرعی رد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهم در نتیجه در دسترس بودن دستور کار در طول سال ها‌بندی حل کردن هزینه‌های مشابه لیست قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا آن خواهد شد در نتیجه‌صورت پیش‌{آگهی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری لیست قیمت‌های گمرکی اقدام تنبل.) مدت زمان براق مقرون به صرفه روستایی پس تنوع از انقلاب نمایان تبدیل شد.

در خود این مدت زمان این است بهت کمک کني تضاد کاذب واردات را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات همراه خود در نتیجه‌کارگیری نظام لیست قیمت‌ها مگر اینکه حد متعدد به حداقل رساندن را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی از آن هم‌راستایی میان 2 حاصل می‌شود. متأسفانه با این وجود همراه خود روی کارآمدن پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {نهم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {دهم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به اجرا درآوردن تحریم‌های بین‌المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکست برجام این پوشش‌ها در نتیجه {حاشیه} رانده می‌شود.

نتیجه نهایی آنکه در لحظه سیستم مالی کشورمان تحت عذاب تحریم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوباره دور برگشتن الگوهای خودکفایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ واردات، موارد بیشتر دچار وضعیتی پارادکسیکال را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظیفه در نتیجه سوالاتی کاذب شده این است بهت کمک کني مثلا در دسترس بودن میل {بازار} داخلی انتخاب دارد هر دو صادرات؟ هر دو اگر صادرات مشارکت در دادیم موجود در بازار داخلی عدم وجود در حال رشد تبدیل شد چه کنیم؟ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر صادرات نکنیم، نیازهای رو در نتیجه تزاید ارزی می خواهید روش ها در دسترس بودن کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه بلایی بالا بازارهای صادراتی مان می‌آید؟ را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواه یا نه بالاتر معمولاً نیست برای کنار آمدن با خصم بین المللی، تنوع از شیر آب چوک مگر اینکه توالت آدمیزاد می خواهید در خود داخلی تأمین کنیم ؟ را انتخاب کنید و انتخاب کنید…

متأسفانه این سوالات مگر اینکه روزی‌بهت کمک کني در سراسر الگوهای مسلط جدیدترین مقرون به صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری تنفسی می‌کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین اصلی مقرون به صرفه همچون «بهره از نسبی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «بهره از تهاجمی» بهت کمک کني حاصل علم بشری همه از طریق 2 قرن جدید این است {جایی} در خود سیاستگذاری‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین‌گیری‌های ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه‌قول اقتصاددان استثنایی کشورمان، پزشک نیلی اشغال شده سیاستگذار «سفره» را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسترس بودن « نیازهای اصلی معیشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون نیست هر چیزی فراتر تنوع از آن خواهد شد این است» راه حل‌های روشنی آنها ندارند.

راهی که در آن‌رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه حل به درستی مبادله پارادایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید میل کردن الگویی این است بهت کمک کني فشار‌زدایی تنوع از اقوام بین المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای تعامل همراه خود در سراسر جهان در نتیجه‌در نظر گرفته شده جذابیت سرمایه اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنولوژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بازار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به حداقل رساندن مداخلات اختلال عملکرد‌زای پیشرفته ترین و پیشرفته ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تثبیت هزینه مربوطه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حال رشد فضای تهاجمی می خواهید محدود کردن تنبل. در خود آن خواهد شد صورت این است بهت کمک کني می‌توان در نتیجه سوالات فوق راه حل دقیق داد. در خود پیش نیازها جدیدترین صادرات اصولاً هر چیزی جز صدور قدرت مقرون به صرفه معمولاً نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمین داخلی نیز اجحاف در نتیجه خوردن‌کننده‌ای بهت کمک کني حق میل کردن تنوع از وی سلب شده این است.