خبر وزیر خارجه کسب اطلاعات در مورد آزادسازی مطالبات ایران


وزیر امور خارجه در خود نشست خبری همراه خود وزیر امور خارجه عراق کسب اطلاعات در مورد آزاد سازی دارایی ها ارزی گوه در خود کشورهای رشته اظهار داشت: عشق برادرانه مهم در خود خصوص آزادسازی مطالبات اقتصادی ایران در خود برخی از موسسه مالی‌های خارج از کشور تکمیل شده این است.

حسین امیرعبداللهیان در خود دیدار فواد حسین وزیر امور خارجه عراق اظهار داشت: توافقی کسب اطلاعات در مورد آزادسازی مطالبات اقتصادی ایران نزد برخی از موسسه مالی‌های خارج از کشور در نتیجه سبک های زندگی آمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز قبل هیاتی تعداد زیادی از برخی از مکان های بین المللی برای زیر نظر گرفتن سطوح دولت آن قرار است در خود تهران یک بار بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکراتی می خواهید همراه خود افسران موسسه مالی یک دولت، ارزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت خارجه مشارکت در دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخصوص کسب اطلاعات در مورد در طول سال ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونگی آزادسازی این مبالغ عشق برادرانه مهم‌ای در نتیجه حرکت احتمال داد.

امیرعبداللهیان افزود: همانطور که صحبت می کنیم کسب اطلاعات در مورد مضامین دوجانبه اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو کردیم بهت اجازه تعداد زیادی از جمله آن قرار است مضامین تأکید بر {اهمیت} لغو روادید زمینی بین 2 روستایی یک بار بود.

وزیر امور خارجه کشورمان افزود: ما امیدواریم در خود قریب الوقوع نزدیک شدن در تلاش برای فضا آویزان کردن 2 روستایی تعداد زیادی از فاجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش نیازها شدید بومی کرونا آماده باشیم سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمدهای اتباع 2 روستایی می خواهید تعداد زیادی از طریق مرزهای زمینی بزرگتر کردن دهیم. تجارت توریسم میان 2 روستایی می‌تواند موقعیت مهمی در خود ایجاد هرچه از این به بعد مناسبات ایفا تدریجی.

امیرعبداللهیان اعلام کردن کرد: ما امیدواریم طرف عراقی این دشواری می خواهید بهت اجازه اتباع 2 روستایی بتوانند همراه خود خودروهای سفارشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خویشاوندان‌های شخصی در نتیجه استان‌های 2 روستایی روز خارج سیاحتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارتی داشته باشند، زیر نظر گرفتن تدریجی.

ابراز امیدواری وزیر امور خارجه برای بزرگتر کردن خانواده ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق

او می رود تصریح کرد: در خود ماه‌های قریب الوقوع می‌توانیم خانواده 2 روستایی می خواهید در خود منطقه‌های مختلف بزرگتر کردن دهیم. در خود هفت ماه فراتر از پیشرفته ترین و پیشرفته ترین آیت‌الله رییسی، مقدار مبادلات اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت کردن‌های 2 روستایی 4 را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم معادل پشتیبانی پیدا کرده این است.

وزیر امور خارجه اظهار داشت: در خود این دیدار بر موقعیت فوق العاده رشته‌ای عراق تأکید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعداد زیادی از موقعیت پیشرفته ترین و پیشرفته ترین عراق برای تعیین تفاهم رشته‌ای ترجیحی کردیم. خواهد شد بر {اهمیت} اظهار داشت‌وگوهای رشته‌ای تاکید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعداد زیادی از سازمانی‌های پیشرفته ترین و پیشرفته ترین عراق برای تعداد زیادی از سرگیری اظهار داشت‌وگوهای ایرانی – سعودی استقبال کردیم.

امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: ما امیدواریم رشته ما شاهد پایداری، ایمنی، بهبود یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه هرچه از این به بعد باشد یا نباشد.

وی قابل مقایسه با تبدیل شد به: خواهد شد در خود این دیدار بر گرایش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقبال تعداد زیادی از برقراری شومینه بس در خود یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید بر لغو اطراف انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت‌وگوهای یمنی – یمنی رخ دادن یادداشت داشتیم.

وزیر امور خارجه کشورمان خاطرنشان کرد: بر این دشواری بهت اجازه در خود سوریه حوزه‌هایی تعداد زیادی از گرد و غبار این روستایی در خود اشغال پایگاه‌های نیروهای مسلح این است مخالفت شخصی می خواهید گفتن می‌کنیم چرا بهت اجازه افراد سوریه که باید در خود رنگ استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاکمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامیت ارضی سهم در نتیجه قریب الوقوع شخصی انتخاب‌گیری کنند.

امیرعبداللهیان تصریح کرد: در خود این دیدار درخصوص بسته شدن گرایش ها در خود افغانستان بحث و جدال را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت‌وگو کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعداد زیادی از حاوی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین محاصره همراه خود {مشارکت} همه افراد روابط در خود افغانستان هم حمایت می‌کنیم.

وی همراه خود اعلام کردن اینکه رخ دادن ناگواری در اولویت سفارت ایران در خود کابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرکنسولگری در خود هرات رخ داد، اظهار کرد: پیشرفته ترین و پیشرفته ترین یک دولت افغانستان همراه خود اعزام والی هرات مراتب ناخرسندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکومیت این اقدام می خواهید در نتیجه صراحت گفتن کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان اظهار داشت: همانطور که صحبت می کنیم هم ترکیبی بزرگی تعداد زیادی از افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمه‌های یک سیاستمدار افغانستان همراه خود حضور مقابل تصویر‌های ایران همراه خود تقدیم فانتزی آرم دادند دشمنان جهانی 2 روستایی آماده به نظر نمی رسد که باشند همراه خود توطئه‌افکنی موجب وقوع نگرانی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم اعتماد به نفس در خود مرزهای جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانواده 2 روستایی شوند.

امیرعبداللهیان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران گیر افتادن هیأت حاکمه سرپرستی افغانستان می خواهید منوط در نتیجه حاوی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین محاصره در خود این روستایی می‌داند.

با انتظار اظهار داشت‌وگوها بین تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریاض یک بار دیگر تعداد زیادی از اوج گرفته شود

فواد حسین، وزیر خارجه عراق نیز در خود نشست مطبوعاتی جهانی همراه خود حسین امیرعبداللهیان در خود تهران اظهار کرد: قبل از همه چیز اجباری می‌دانم تعداد زیادی از استقبال خوب و دنج برادر عاشق ترجیحی کنم. ما درست مثل به طور مداوم نشست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت‌وگوهای مهمی داشتیم. همراه خود صراحت اظهار داشت‌وگو کردیم. در خود ابتدای اظهار داشت‌وگو با توجه به نگرانی ها دوجانبه رایزنی کردیم بهت اجازه برخی از محورهای غالب آن قرار است خانواده اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزان بین 2 روستایی یک بار بود.

وی ادامه یافت: در خود نشست‌هایی بهت اجازه همراه خود طرف‌های ایرانی اکنون داریم بیماری بیماری رذل دشواری سوار شده، زیارت اماکن مقدسه در خود عراق ایرانی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل این سفرهاست. در خود این دیدار نیز با توجه به این سفرهای زیارتی اظهار داشت‌وگو کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما امیدواریم بهت اجازه بتوانیم تسهیلات بیشتری می خواهید برای اتباع ایرانی جهت مشارکت در این سفرهای زیارتی فراهم کنیم.

فواد حسین ادامه یافت: در خود بخش نگرانی ها دوجانبه برخی از نگرانی ها فوق العاده نگرانی ها امنیتی این است. ایمنی 2 روستایی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق همراه خود هم گفته می شود. ایمنی 2 روستایی پیوند داده شده همراه خود ایمنی رشته این است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما در خود این دیدار با توجه به نگرانی ها امنیتی نیز اظهار داشت‌وگو کردیم. ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق 2 روستایی همسایه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانواده ارزان، اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک سیاستمدار همراه خود انعطاف پذیری بین 2 روستایی سبک های زندگی داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی بهت اجازه چالش امنیتی سبک های زندگی داشته باشد یا نباشد که باید راهی که در آن اظهار داشت‌وگو برای رفع آن قرار است در خود پیش بگیریم. راهی که در آن‌ها برای اظهار داشت‌وگو در خود بغداد باز این است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما امیدواریم در خود تهران نیز این درها باز باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هم در خود این جعبه اظهار داشت‌وگو کنیم.

فواد حسین ادامه یافت: مشهود است بهت اجازه برادران ایرانی ما درخصوص یکی از نگرانی ها امنیتی نقطه نظر‌ها، اظهار نظرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقاد‌هایی آنها دارند. که باید با توجه به این نگرانی ها در نتیجه صورت به نظر می رسد صحبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید که باید این نگرانی ها می خواهید تعداد زیادی از طریق راهی که در آن‌های دیپلماتیک رفع کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما این نگرانی ها می خواهید رفع می‌کنیم.

وزیر خارجه عراق تصریح کرد: در خود این دیدار درخصوص نگرانی ها رشته تعداد زیادی از جمله خانواده ایران همراه خود کشورهای {حاشیه} خلیج فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت عراق در خود این جعبه تعداد زیادی از جمله اظهار داشت‌وگوهایی بهت اجازه بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان در خود وز این است، رایزنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت‌وگو کردیم. درخصوص نگرانی ها افغانستان، ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق همراه خود {یکدیگر} هم‌یادداشت هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید یا یکی از روستایی تاکید آنها دارند بهت اجازه که باید حکومتی محاصره در خود افغانستان تعیین کنید بگیرد. این پیشرفته ترین و پیشرفته ترین که باید دربرگیرنده تمام روابط باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان ضروری در نظر گرفت پایداری این است.

وزیر خارجه عراق همراه خود اعلام کردن این بهت اجازه بغداد تعداد زیادی از در حال رشد شومینه‌بس در خود یمن استقبال کرده این است، افزود: ما امیدواریم بهت اجازه اظهار داشت‌وگوها با توجه به یمن در خود راستای رفع این فاجعه یکپارچه پیدا تدریجی و این دلیل است فاجعه تعداد زیادی از طریق راهی که در آن‌ رفع مسالمت‌آمیز رفع شود.

فواد حسین خواهد شد در نتیجه دشواری سوریه شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در خود سوریه ضروری در نظر گرفت پایداری هستیم. پایداری در خود سوریه در خود مسئله امنیتی عراق تاثیرگذار این است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما نیز همراه خود طرف ایرانی هم‌یادداشت هستیم بهت اجازه که باید در نتیجه سوریه پشتیبانی کنیم بجز گزینه داشته باشد ایمنی، خنک شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایداری در خود این روستایی برقرار تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام سازمانی‌هایمان می خواهید در خود این {مسیر} یکپارچه می‌دهیم.

وی خواهد شد در خود این نشست مطبوعاتی در هماهنگی با سوالی مبنی بر این بهت اجازه خواه یا نه برای قطعی است بهت اجازه دور افتاده موارد زیر مذاکرات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان چه روزی در خود بغداد برگزار می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواه یا نه در طول سال ها آن قرار است تصمیم گیری شده این است، اظهار داشت: اظهار داشت‌وگوهای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان بهت اجازه تا به امروز چند مورد آخر دور افتاده آن قرار است برگزار شده، برای {مدتی} متوقف تبدیل شد به. ما امیدواریم دور افتاده موارد زیر این اظهار داشت‌وگوها تقریباً بلافاصله برگزار شود.

وی ادامه یافت: اظهار داشت‌وگوهای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان تا به امروز در خود چارچوب {مشارکت} سیستم‌های امنیتی 2 طرف {بوده است}. بدیهی است تعداد زیادی از جنبه ایران نمایندگانی تعداد زیادی از وزارت خارجه نیز در خود این اظهار داشت‌وگوها حضور داشته ولی چارچوب اظهار داشت‌وگوها بین سیستم‌های امنیتی {بوده است}. ما امیدواریم دور افتاده موارد زیر تقریباً بلافاصله برگزار شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی از نگرانی ها این است بهت اجازه که باید در خود این اظهار داشت‌وگوها مقاله ارزیابی قرار بگیرد.

وزیر خارجه عراق اظهار داشت: برخی رایزنی‌ها درخصوص در طول سال ها برگزاری دور افتاده موارد زیر اظهار داشت‌وگوها بین تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریاض پایان یافته ولی من خواهم کرد نمی‌توانم بلافاصله روزی می خواهید برای دور افتاده موارد زیر گفتن کنم. 2 طرف این نیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنی به می خواهید آنها دارند بهت اجازه اظهار داشت‌وگوها می خواهید یکپارچه بدهند. شخصاً با انتظار بهت اجازه این اظهار داشت‌وگوها یکپارچه پیدا تدریجی و این دلیل است اظهار داشت‌وگوها تعداد زیادی از حالت بسته نرم افزاری، محرمانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی در نتیجه مرحله اظهار داشت‌وگوهای علنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک سیاستمدار برسد.

فواد حسین ادامه یافت: اندازه تعداد زیادی از برقراری شومینه‌بس زمان مداخله در خود یمن، مسئله در خود رشته در نتیجه جنبه باز هم دیگری سوق پیدا کرده این است. برقراری شومینه‌بس در خود یمن حاصل سازمانی‌های رشته‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین‌المللی یک بار بود و این دلیل است شومینه‌بس می‌تواند برخی از دلایلی باشد یا نباشد بهت اجازه جعبه می خواهید برای تعداد زیادی از سرگیری اظهار داشت‌وگوها بین تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریاض فراهم تدریجی و این دلیل است جعبه فراهم شود بجز این اظهار داشت‌وگوها در نتیجه جنبه اظهار داشت‌وگوهای دیپلماتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمحرمانه سوق پیدا تدریجی.

وی اظهار داشت: در خود این اظهار داشت‌وگوها با توجه به برخی نگرانی ها رشته نیز رایزنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت‌وگو شده این است.

منبع مفید: ایرنا- ایسنا