خبر عالی برای دختران مادر یا پدر خانواده


مشاوره ستاد سراسری دختر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای خانواده ساعت های روز شنبه در نتیجه ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار تبدیل شد به.

مدیر اجرایی جمهور در خود این مشاوره تقریباً در مورد جایگاه رفیع بانوان در خود گروه تصریح کرد: حمایت بارهای بانوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای خانواده بارهای میل‌های همین الان گروه ماست. آینه این سخن که کمکت کني می خواهید نگرانی ها زنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای خانواده تعمیر شود مشکلی می خواهید رفع نمی‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خواهید در خود این راستا فعالیتها واقعی به نظر می رسد مشارکت در شود.

نهاد اعضای خانواده اصلی رکن گروه این است

رئیسی نهاد اعضای خانواده می خواهید عالی‌بسیاری از رکن گروه خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: نگرانی اعضای خانواده بارهای آن خواهد شد انگشت موضوعاتی این است که کمکت کني دشمن برای هجمه در نتیجه آن خواهد شد دستور کار‌ریزی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اولویت می خواهید همراه خود پیش‌سوراخ بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری بارهای مخاطرات این بخش، بارهای کیان اعضای خانواده مراقبت کرد.

رئیسی در خود یکپارچه محوریت اعضای خانواده می خواهید جزء قوانین سنت اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتمان انقلاب دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بارهای اهتمام را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز پیشرفته ترین و پیشرفته ترین برای اجرا کردن پوشش‌های حمایتی در خود بخش‌های مختلف در خود راستای پشتیبانی نهاد اعضای خانواده خبر داد.

مدیر اجرایی جمهور همراه خود تاکید بر توانمندسازی زنها مادر یا پدر خانواده، بر لزوم تعمیر نگرانی ها اعطای تسهیلات در نتیجه آنان تاکید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار کرد: زنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانوان می خواهید واقعاً احساس کنند که کمکت کني در خود گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی بارهای سوی نظام حکمرانی شی سخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت هستند.

در خود این مشاوره شرکت کنندگان همراه خود حاوی صندوق اطمینان زنها مادر یا پدر خانواده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای جایگاه قانون اساسی معاونت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارشناسان متصل همراه خود معاونت زنها در خود گروه‌ها موافقت کردند.

منبع مفید: پایگاه {اطلاع رسانی} دولت