خبر مهم از تصمیم اخیر برای افزایش مستمریبه گزارش سلام نو به نقل از رکنا، حجت عبدالملکی در صفحه توئیتر خود نوشت: با دستور رئیس جمهور برخی بازنشسته امنیت عمومی عزیز، تصمیم گرفته شده است که بسته های ویژه در قالب های مختلف پردازش شود که جزئیات آن اعلام خواهد شد.

وی افزود: معیشت بازنشستگان به ویژه عزیزان کم دستمزد آنها یکی از مهمترین جنبه های حکومت بشری است.