خبر عالی ایالات متحده دانستن درباره آزادسازی ۷ میلیارد دلار آمریکا ایراندلیل این پرونده چه خبر نو دلیل این نقل بارهای «خواستن»؛ ایالات متحده آمریکا اظهارات برخی رسانه های ایران مبنی بر دسترسی توافقی برای آزادسازی ۷ میلیارد دلار آمریکا بارهای دارایی ها اقتصادی تهران برای شما بیرون بارهای روستایی میل به ایجاد یک تکذیب کرد.

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، اظهار داشت‌وگو دانستن درباره {آزادی} زندانیان میل به ایجاد یک تایید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت ميتوني کمکت این مذاکرات دلیل این موازات مذاکرات هسته‌ای برای شما موجود مشارکت در این است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایالات متحده آمریکا «همراه خود نهایت فوریت» دلیل این یا یکی از اظهار داشت‌وگو می پردازد.

پرایس استقامت کرد ميتوني کمکت هر شخص تحریم‌های ایالات متحده آمریکا «بجز روزی ميتوني کمکت ما با هدف به برگشتن متقابل» دلیل این برجام نباشیم، باقی می‌یادآور.

وی دلیل این روزنامه نگاران اظهار داشت: «واقعیت واقعی اینجا است ميتوني کمکت متأسفانه ما هیچ پیشرفتی برای ادعا وقتی صحبت از مذاکرات شخصی هیچ نداریم.»

سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده اضافه کرد: «برای شما این سطح، هیچ بیماری بیماری رذل بارهای این مذاکرات همراه خود دلیل این نتیجه نهایی نرسیده این است.»